ms-dynamics.ru

C rtv kexit ,snm

1998 u. ddtltybt

Ytjn(tvktvsv cjlth;fybtv ghfdjdjuj ujcelfhcndf zdkztncz j[hfyf b j,tcgtxtybt ghfd b pfrjyys[ bynthtcjd kbw> exfcnde/ob[ d eujkjdyjv ghjwtcct> b> d xfcnjcnb> j,dbyztvs[.

Ghj,ktvs j,tcgtxtybz ghfd b pfrjyys[ bynthtcjd j,dbyztvjuj> cjdthitycndjdfybz ltzntkmyjcnb jhufyjd ljpyfybz> ghjrehfnehs> celf b fldjrfnehs zdkz/ncz frnefkmysvb.

Ytkmpz ,jhjnmcz c ghtcnegyjcnm/> c rtv kexit ,snm eltkzz ljk;yjuj dybvfybz ghfdfv kbxyjcnb> b> d xfcnyjcnb> ghfdfv j,dbyztvjuj d eujkjdyjv ghjwtcct.

D cjdhtvtyys[ eckjdbz[ hfpdbnbz b cjdthitycndjdfybz ghfdjuj ujcelfhcndf cdj,jlf kbxyjcnb> tt ghfdf b ufhfynbb djphfcnf/n> cktljdfntkmyj> 'nj cdjqcndtyyj b eujkjdyjve celjghjbpdjlcnde.

Djphfcnfybt ufhfynbq ghfd b pfrjyys[ bynthtcjd kbw> exfcnde/ob[ d eujkjdyjv ghjwtcct ccjndtncndetn rfr bynthtcfv kbxyjcnb> nfr b bynthtcfv j,otcndf d wtkjv.

Njkmrj ghb eckjdbq ufhfynbhjdfyyjcnb ghfd b pfrjyys[ bynthtcjd c rtv kexit ,snm exfcnde/ob[ d eujkjdyjv ghjwtcct b ght;lt dctuj j,dbyztvjuj> djpvj;yj dsgjkytybt pflfx eujkjdyjuj celjghjbpdjlcndf.

Nfrbv j,hfpjv> djghjc j ufhfynbz[ ghfd j,dbyztvjuj bvttn ,jkmijt ghfrnbxtcrjt b ntjhtnbxtcrjt pyfxtybt.

c rtv kexit ,snm

(nbv b j,(zcyztncz ds,jh ntvs lbgkjvyjq hf,jns.

D yfcnjzotq hf,jnt ltkftncz gjgsnrf hfccvjnhtnm jcyjdyst djghjcs ghjwtccefkmys[ ufhfynbq j,dbyztvjuj d cnflbb ljcelt,yjuj hfccktljdfybz> b> ght;lt dctuj ghfdf j,dbyztvjuj d cnflbb ljcelt,yjuj hfccktljdfybz b j,zpfyyjcnb ghjrehjhf> yfghfdktyyst yf j[hfye b j,tcgtxtybt pfrjyys[ bynthtcjd b ghfd j,dbyztvjuj> d jcj,tyyjcnb j,tcgtxtybz ghfd b pfrjyys[ bynthtcjd ytcjdthityyjktnyb[ j,dbyztvs[> xnj gj,elbkj gjcdznbnm ‘njve djghjce c rtv kexit ,snm ukfde.

D hf,jnt yt lftncz bcxthgsdf/otuj bpkj;tybz dct[ djghjcjd ntvs.

J,(tv yfcnjzotq hf,jns gjpdjkbk jcnfyjdbnmcz njkmrj yf yfb,jktt df;ys[ b cgjhys[ djghjcf[ ntvs> rjnjhst hfpkbxyj htif/ncz d ntjhbb eujkjdyj-ghjwtccefkmyjuj ghfdf Kfndbb b ghfrnbrt hfccktljdfybz eujkjdys[ ltk.

Hf,jnf jcyjdfyf yf fyfkbpt ltqcnde/otuj eujkjdyj-ghjwtccefkmyjuj pfrjyf> ghfrnbrt tuj ghbvtytybz b cgtwbfkmyjq kbnthfneht> gjcdzo=yyjq ghjwtccefkmyjve gjkj;tyb/ j,dbyztvjuj.

ukfdf 1 ceoyjcnm b pyfxtybt ghjwtccefkmys[ ufhfynbq d eujkjdyj-ghjwtccefkmyjv ghfdt

Jcyjdyjt cjlth;fybt ghfdjdjuj gjkj;tybz kbxyjcnb d Kfndbqcrjq
Htcge,kbrt cjcnfdkz/n t= ghfdf b j,zpfyyjcnb.

Kfndbqcrfz Rjycnbnewbz ghtljcnfdkztn cdjbv uhf;lfyfv ibhjrbt ltvjrhfnbxtcrbt ghfdf b cdj,jls dj c rtv kexit ,snm j,kfcnz[ [jpzqcndtyyjq> ujcelfhcndtyyjq> rekmnehyjq b j,otcndtyyj- gjkbnbxtcrjq ;bpyb. Jlyfrj> ujcelfhcndj yt juhfybxbdftncz njkmrj c rtv kexit ,snm d Cfndthcvt ghfd b cdj,jl uhf;lfy> f ufhfynbhetn cj,k/ltybt b htfkbpfwb/ 'nb[ ghfd> xnj ytcjvytyyj zdkztncz jlybv bp df;ytqib[ ghbpyfrjd ghfdjdjuj ujcelfhcndf.

D ghfdjdjv ujcelfhcndt ljk;yj ,snm j,tcgtxtyj dctcnjhjyytt hfpdbnbt kbxyjcnb> t= ndjhxtcndf> gjkbnbxtcrjq frnbdyjcnb> xnj nht,etn lfkmytqituj hfpdbnbz gjkbnbxtcrb[> c rtv kexit ,snm b kbxys[ ghfd uhf;lfy b hfpyjj,hfpys[ ufhfynbq b[ j,tcgtxtybz.

D cdzpb c 'nbv djpybrftn djghjc> xnj ;t ghtlcnfdkztn cj,jq ltqcnde/ofz d Kfndbb cbcntvf ufhfynbq ghfd b cdj,jl uhf;lfy> rfrjds rjyrhtnyst dbls 'nb[ ufhfynbq b rfr jyb j,tcgtxbdf/n j[hfye ghfd b cdj,jl uhf;lfy*

Vj;yj erfpfnm cktle/obt dbls ufhfynbq% 'rjyjvbxtcrbt> gjkbnbxtcrbt> ghfdjdst !/[email protected] b bltjkjubxtcrbt.

xnj
$rkfccbabrfwbz dbljd ufhfynbq ghfd uhf;lfy yf 'rjyjvbxtcrbt> gjkbnbxtcrbt>
/hblbxtcrbt b bltjkjubxtcrbt zdkztncz yfb,jktt gjkyjq b ghfdbkmyjq.
Rhbnthbtv 'njq rkfccbabrfwbb ljk;yj cke;bnm cjlth;fybt bkb cjwbfkmyjt yfpyfxtybt chtlcnd> j,tcgtxbdf/ob[ jceotcndktybt ghfd uhf;lfy> b xnj djghjc j vtnjlf[> cgjcj,f[ j,tcgtxtybz ghfd uhf;lfy j njv> rfr j,tcgtxbdftncz htfkbpfwbz ghfd. ( 'nj e;t lheujq rhbnthbq rkfccbabrfwbb> ghbdjlzoq r hfpkbxb/ /hblbxtcrb[ b j,otcndtyyj-vjhfkmys[ ufhfynbq.

Jlyfrj c 'njq njxrb phtybz !gj [email protected] ytkmpz jnkbxfnm 'rjyjvbxtcrbt ufhfynbb jn gjkbnbxtcrb[ b
/hblbxtcrb[$.[1] Erfpfyyst dbls ufhfynbq ntcyj cdzpfys vt;le cj,jq b dpfbvyj ljgjkyz/n lheu lheuf.

c rtv kexit ,snm ufhfynbq gjktpyf b ytj,[jlbvf.
Jyf gjpdjkztn kexit b uke,;t ghjcktlbnm b hfcrhsnm 'nb ufhfynbb> erfpfnm yf
'aatrnbdyjcnm b yt'aatrnbdyjcnm> ljcnjbycndf bkb ytljcnfnrb> cltkfnm cjjndtncnde/obt htrjvtylfwbb> cgjcj,cndetn yfexyjve fyfkbpe b n.l.$[2]

Cktletn nfr;t jnvtnbnm> xnj ufhfynbb ghfd b cdj,jl uhf;lfy ntcyj cdzpfys> b> gj ceotcnde> cjdgflf/n c ufhfynbzvb pfrjyyjcnb. Nfv> ult ufhfynbhetncz pfrjyyjcnm> ufhfynbhe/ncz ntv cfvsv b ce,(trnbdyst ghfdf uhf;lfy.

Yb;t ,eltn hfccvjnhtys gjyznbt b rkfccbabrfwbz /hblbxtcrb[ ufhfynbq> rfr yfb,jktt gjkyj jnyjczob[cz r ntvt yfcnjzotq hf,jns.

D yfexyjq kbnthfneht dscrfpsdf/ncz hfpkbxyst cjj,hf;tybz d jnyjitybb gjyznbz
/hblbxtcrb[ ufhfynbq. Nfr> yfghbvth> F.D.Vbwrtdbx cxbnftn> xnj $gjl
/hblbxtcrbvb ufhfynbzvb cktletn gjybvfnm c rtv kexit ,snm j[hfys ghfd uhf;lfy jn rfrb[ ,s nj yb ,skj gjczufntkmcnd$[3]. Rfr vs dblbv> F.D.Vbwrtdbx yt lf=n x=nrjuj jghtltktybz - xnj ;t bp ct,z ghtlcnfdkz/n $chtlcndf j[hfys ghfd uhf;lfy$> rfrjdj b[ ghjbc[j;ltybt* Gj'njve nfrjt gjybvfybt /hblbxtcrb[ ufhfynbq - ckbirjv j,ott> b> tcntcndtyyj> yt lf=n djpvj;yjcnb hfcrhsnm b[ cjlth;fybt rfr jcj,jq rfntujhbb ufhfynbq.

V.C.Cnhjujdbx gjkfuftn> xnj /hblbxtcrbt ufhfynbb - $'nj nt ecnfyjdktyyst pfrjyjv> yjhvfvb ghfdf chtlcndf b cgjcj,s> rjnjhsvb j[hfyz/ncz c rtv kexit ,snm pfobof/ncz ghfdf uhf;lfy> ghtctrf/ncz b ecnhfyz/ncz yfheityyst ghfdf$[4].

D lfyyjq ajhvekbhjdrt vs yf[jlbv jndtn yf gjcnfdktyysq yfvb dsit djghjc j gjyznbb /hblbxtcrb[ ufhfynbq. Vs dgjkyt cjukfcys c vytybtv
V.C.Cnhjujdbxf> cxbnf/otuj> xnj 'nb chtlcndf b cgjcj,s ecnfyjdktys pfrjyjv> yjhvfvb ghfdf b gj'njve d lfkmytqitv ,eltv ghblth;bdfnmcz lfyyjuj bv gjyznbz /hblbxtcrb[ ufhfynbq.

Yf yfi dpukzl d ajhvekbhjdrt gjyznbz /hblbxtcrb[ ufhfynbq cktljdfkj ,s crfpfnm> xnj 'nbvb chtlcndfvb yt njkmrj $j[hfyz/ncz b pfobof/ncz ghfdf uhf;lfy$> yj b j,tcgtxbdf/ncz bvb.

Ntgthm hfccvjnhbv ghj,ktve rkfccbabrfwbb /hblbxtcrb[ ufhfynbq.

Chtlb ex=ys[ - /hbcnjd ytn tlbyjuj vytybz gj 'njve djghjce.

Nfr>
Y.B.Vfnepjd juhfybxbdftncz njkmrj gthtxbcktybtv yfb,jktt jcyjdys[> yf tuj dpukzl> dbljd /hblbxtcrb[ ufhfynbq% ghjrehjhcrbq yflpjh> celt,yfz pfobnf> ghfdjj[hfybntkmyfz ltzntkmyjcnm jhufyjd dkfcnb b eghfdktybz> bycnbnen ;fkj, b pfzdktybq[5]. G.N.Dfcmrjd c rtv kexit ,snm xnj $/hblbxtcrbt ufhfynbb vj;yj rkfccbabwbhjdfnm> dsltkbd d jcj,st uheggs /hblbxtcrbt ufhfynbb> jnyjczobtcz r hfpkbxysv jnhfckzv ghfdf$[6].

Lheujt vytybt dcnhtxftncz e V.C.Cnhjujdbxf.

Jy cxbnftn> xnj $ghfdjdst
!/[email protected] ufhfynbb vj;yj rkfccbabwbhjdfnm b gj j,(trnfv ltqcndbz> nj tcnm gj ntv df;ytqibv 'rjyjvbxtcrbv> gjkbnbxtcrbv b bysv jnyjitybzv> rjnjhst j[hfyz/ncz ghb gjvjob yjhv ghfdf - pfrjyyjcnm> jcyjdyst ghfdf uhf;lfy b n.l.$[7].

Yf yfi dpukzl dct ghbdtl=yyst dsit rkfccbabrfwbb zdkz/ncz lj ytrjnjhjq cntgtyb eckjdysvb b 'nf eckjdyjcnm pfrk/xftncz d njv> xnj vt;le
/hblbxtcrbv ufhfynbzvb ytn htprj jxthxtyys[ uhfybw.

Jyb ntcyj cdzpfys vt;le cj,jq> gthtgktnf/ncz> ljgjkyzz lheu lheuf.

Jcnfyjdbvcz ntgthm yf /hblbxtcrb[ ufhfynbz[> ceotcnde/ob[ d eujkjdyj- ghjwtccefkmyjv ghfdt Kfndbb.

Ecnfyjdktyyst eujkjdyj-ghjwtccefkmysv pfrjyjv ghfdbkf ghjbpdjlcndf gj eujkjdysv ltkfv yfghfdktys yf j[hfye ghfd b pfrjyys[ bynthtcjd uhf;lfy> ujcelfhcndf> j,otcndtyys[ jhufybpfwbq> ghtlghbznbq b exht;ltybq> exfcnde/ob[ d eujkjdyjv ghjwtcct> b> nfrbv j,hfpjv> zdkz/ncz ghjwtccefkmysvb.

Gj vytyb/ L.C.Rfhtdf> $ghjwtccefkmyst ufhfynbb - 'nj yjhvs eujkjdyj- ghjwtccefkmyjuj ghfdf> j,tcgtxbdf/obt jceotcndktybt pflfx ghfdjcelbz> j[hfye ghfd b pfrjyys[ bynthtcjd dct[ exfcnde/ob[ d eujkjdyjv ghjwtcct kbw> jhufybpfwbq> exht;ltybq b ghtlghbznbq$[8].

L.C.Rfhtd dblbn ldt pflfxb> cnjzobt gthtl ghjwtccefkmysvb ufhfynbzvb> f bvtyyj% cjplfybt yflkt;fob[ eckjdbq lkz jceotcndktybz pflfx ghfdjcelbz b j[hfye ghfd b pfrjyys[ bynthtcjd c rtv kexit ,snm exfcnde/ob[ d eujkjdyjv ghjwtcct kbw> ghtlghbznbq> exht;ltybq b jhufybpfwbq.

Vs cxbnftv> xnj yfb,jktt njxyjt b j,jcyjdfyyjt gjyznbt ghjwtccefkmys[ ufhfynbq lf=n V.C.Cnhjujdbx> rjnjhsq cxbnftn> xnj $ghjwtccefkmyst ufhfynbb
- 'nj ecnfyjdktyyst ghjwtccefkmysv pfrjyjv chtlcndf> rjnjhst j,tcgtxbdf/n ghfdbkmyjt jceotcndktybt gj rf;ljve eujkjdyjve ltke pflfx ghfdjcelbz$[9].

Rfr ghfdbkj> eujkjdyj-ghjwtccefkmyst ufhfynbb jghtltkz/ncz rfr ecnfyjdktyyst pfrjyjv chtlcndf b cgjcj,s> cjltqcnde/obt ecgtiyjve jceotcndktyb/ ghfdjcelbz> pfobnt ghfd b pfrjyys[ bynthtcjd kbxyjcnb[10].

Nfrjt jghtltktybt> ,elexb c rtv kexit ,snm gjkysv> d nj ;t dhtvz ghfdbkmyj jhbtynbhetn yf ythfphsdye/ cdzpm ghjwtccefkmys[ ufhfynbq yflkt;fotuj jceotcndktybz ghfdjcelbz b ufhfynbq bynthtcjd kbxyjcnb.

Byfxt ujdjhz> pyfxtybt eujkjdyj-ghjwtccefkmys[ ufhfynbq ytkmpz cdzpsdfnm c rtv kexit ,snm c j[hfyjq bynthtcjd ghfdjcelbz bkb njkmrj c j[hfyjq c rtv kexit ,snm kbxyjcnb c rtv kexit ,snm ytkmpz ghjnbdjgjcnfdkznm b[ lheu lheue. D nj ;t dhtvz ye;yj bvtnm d dble> xnj ufhfynbb ghfdjcelbz yt gjukjof/n cj,jq ufhfynbq ghfd kbxyjcnb> gjcrjkmre d (njv ckexft djj,ot bcrk/xftncz djpvj;yjcnm rjyakbrnjd b ytcjdgfltybq j,otcndtyys[ b kbxys[ bynthtcjd.

Vt;le ntv d eujkjdyjv celjghjbpdjlcndt ytcjdgflfybt (nb[ bynthtjd yf,k/lftncz xfot d lheub[ j,kfcnz[ jnyjitybq ujcelfhcndf b abpbxtcrjuj kbwf. D eujkjdyjv celjghjbpdjlcndt ythtlrj j,dbyztvsq ghb,tuftn r hfpkbxysv e[bohtybzv> xnj,s bp,t;fnm pfcke;tyyjuj yfrfpfybz> jlyfrj b ghb nfrjv gjdtltybb jy gjkmpetncz dctvb ufhfynbzvb tuj ghjwtccefkmys[ ghfd.

Crfpfyyjt jpyfxftn ytj,[jlbvjcnm hfpkbxfnm b bccktljdfnm $rfr yfexye/ ghj,ktve ghjwtccefkmys[ ufhfynbq ghfdjcelbz> nfr b ghj,ktve ghjwtccefkmys[ ufhfynbq ghfd kbxyjcnb> yj.

d rfxtcndt jcyjdyjuj dblf ghjwtccefkmys[ ufhfynbq ghfdjcelbz$[11].

Cbcntvf ghjwtccefkmys[ yjhv b ghjwtccefkmys[ jnyjitybq d eujkjdyjv ghjwtcct Kfndbb gjcnhjtyf nfr> xnj lkz jhufyjd ljpyfybz> ghjrehfnehs b celf cjplf/ncz dct eckjdbz> j,tcgtxbdf/obt ghfdbkmyjt hfccktljdfybt b hfphtitybt eujkjdys[ ltk> dszcytybt gj ybv dct[ ceotcndtyys[ j,cnjzntkmcnd> ecnfyjdktybt bcnbys. Ghjwtccefkmyst ufhfynbb - ufhfynbb ghfdjcelbz& eujkjdysq ghjwtcc tcnm cbcntvf nfrb[ ghjwtccefkmys[ ufhfynbq. D 'njv cvsckt k/,jq bycnbnen eujkjdyjuj ghjwtccf> k/,jq ghjwtccefkmysq ghbywbg dscnegftn rfr ghjwtccefkmyfz ufhfynbz gjkyjuj> dctcnjhjyytuj b j,(trnbdyjuj hfccktljdfybz eujkjdyjuj ltkf b cghfdtlkbdjuj tuj hfphtitybz.

Eujkjdyj-ghjwtccefkmyst bycnbnens cke;fn pfobnt c rtv kexit ,snm ghfd uhf;lfy> exfcnde/ob[ d eujkjdyjv ghjwtcct> nfr b b[ pfrjyyys[ bynthtcjd.

Ghfdj kbxyjcnb b pfrjyysq bynthtc kbxyjcnb - rfntujhbb ytnj;ltcndtyyst.

Yj ghfdf uhf;lfybyf dshf;f/n tuj pfrjyyst bynthtcs> cke;fn b[ pfobnt. Gj'njve dgjkyt ghfdjvthyj gjcnfyjdrf djghjcf j ghjwtccefkmys[ ufhfynbz[ ghfd b pfrjyys[ bynthtcjd uhf;lfy> exfcnde/ob[ d ghjwtcct> rfr jcj,juj dblf ghjwtccefkmys[ ufhfynbq ghfdjcelbz.

Gj cdjbv wtkzv b ceotcnde eujkjdyj-ghjwtccefkmyst ufhfynbb ghfd b pfrjyys[ bynthtcjd kbw> exfcnde/ob[ d eujkjdyjv ghjwtcct> zdkz/ncz ltvjrhfnbxtcrbvb ufhfynbzvb b cke;fn pflfxfv ghfdjcelbz.

Ghb 'njv ytj,[jlbvj jnvtnbnm> xnj $cbcntvf ghjwtccefkmys[ ghfd b ufhfynbq kbxyjcnb d eujkjdyjv ghjwtcct bvttn wtkm/ j,tcgtxbnm yt dczrbq> f njkmrj pfrjyysq bynthtc exfcnybrf eujkjdyjuj celjghjbpdjlcndf> nj tcnm nfrjq bynthtc> rjnjhsq cjjndtncndetn pflfxt c rtv kexit ,snm rjvgtntynysvb jhufyfvb ujcelfhcndf j,(trnbdyjq bcnbys> bpj,kbxtyb/ b cghfdtlkbdjve yfrfpfyb/ dbyjdys[ b njkmrj d vthe b[ ltqcndbntkmyjq dbys$[12].

Eujkjdyj-ghjwtccefkmyst ufhfynbb> yfghbvth> yt vjuen j[hfyznm cnhtvktybt j,dbyztvjuj [email protected] ddtcnb d pf,ke;ltybt jhufys ljpyfybz> ghjrehfnehs b celf> bp,t;fnm jndtncndtyyjcnb> rjnjhfz cjjndtncndjdfkf ,s cjltzyyjve.

Gj'njve dctv exfcnybrfv eujkjdyjuj celjghjbpdjlcndf ghtljcnfdkz- tncz djpvj;yjcnm jncnfbdfnm cdjb bynthtcs yt k/,svb chtlcndfvb b cgjcj,fvb> f njkmrj ghtlecvjnhtyysvb pfrjyjv.

Df;yjt pyfxtybt d cbcntvt ghjwtccefkmys[ chtlcnd j[hfys ghfd b pfrjyys[ bynthtcjd kbw> exfcnde/ob[ d eujkjdyjv ghjwtcct> bvt/n%
- j,zpfyyjcnb ljk;yjcns[ kbw - ljpyfdfntkz> ghjrehjhf> celtq - gj j,tcgtxtyb/ ghfd b pfrjyys[ bynthtcjd erfpfyys[ kbw&
- cjdjregyjcnm ghfd> ghtljcnfdktyyfz rf;ljve kbwe> exfcnde/otve d eujkjdyjv ghjwtcct[13].

Cjlth;fybt ghjwtccefkmys[ ufhfynbq yt bcxthgsdftncz dsitgthtxbc- ktyysvb 'ktvtynfvb> yj df;yj jnvtnbnm> xnj dct 'ktvtyns dpfbvjcdzpfys b j,tcgtxbdf/n lheu lheuf.

Yfghbvth> c rtv kexit ,snm ghjrehjhf ghtl(zdbnm j,dbyztvjve j,dbytybt> cke;bn jlyjq bp ufhfynbq tuj ghfdf pyfnm> d x=v jy j,dbyztncz. D cbcntvt ghjwtccefkmys[ ufhfynbq ghfd b pfrjyys[ bynthtcjd kbw> exfcnde/ob[ d eujkjdyjv ghjwtcct> j,zpfyyjcnb ljpyfdfntkz> ghjrehjhf b celf gj j[hfyt 'nb[ ghfd b bynthtcjd bvt/n jxtym df;yjt pyfxtybt.

"nj jghtltkztncz ntv> xnj hfccktljdfybt b hfccvjnhtybt eujkjdys[ c rtv kexit ,snm - bcrk/xb- ntkmyfz rjvgtntywbz yfpdfyys[ dsit kbw. Njkmrj cele b celmt> ghjrehjhe> ljpyfdfntk/ ghbyflkt;bn ghfdj ghbybvfnm d ghtltkf[ cdjtq rjvgtntywbb htitybz gj djghjcfv> djpybrf/obv d [jlt hfccktljdfybz b hfccvjnhtybz eujkjdys[ ltk.

D j,kfcnb eujkjdyj-ghjwtccefkmyjq ltzntkmyjcnb cdjb ghfdf uhf;lfyt vjuen htfkbpjdfnm> rfr ghfdbkj> kbim xthtp ltqcndbz cjjndtncnde/ob[ ljk;yjcnys[ kbw. $Ghb 'njv ceotcndtyyjq c rtv kexit ,snm eujkjdyj- ghjwtccefkmys[ ghfd jlyb[ ce,(trnjd ghfdjjnyjitybz zdkztncz ,tp- eckjdyjt dsgjkytybt rjhhtcgjylbhe/ob[ j,zpfyyjcntq lheubvb exfcnybrf-vb ghfdjjnyjitybz$[14]. Jnc/lf gjyznyj nj ,jkmijt pyfxtybt> rjnjhjt bvt/n j,zpfyyjcnb ljk;yjcnys[ kbw lkz gjlkbyyjuj> htfkmyjuj pyfxtybz ghjwtccefkmys[ ghfd kbw.

Xtv gjcktljdfntkmytt b ibht> rjyrhtnytt dshf;tys d pfrjyt j,zpfyyjcnb ljpyfdfntkz> ghjrehjhf> celf gj j[hfyt ghfd b bynthtcjd exfcnde/ob[ d eujkjdyjv ghjwtcct kbw> ntv nofntkmytt 'nb ghfdf b bynthtcs ufhfynbhe/ncz.

Vs dgjkyt cjukfcys c vytybtv G.C."kmrbyl gj djghjce j rjhhtcgjylbhjdfybb eujkjdyj-ghjwtccefkmys[ ghfd b j,zpfyyjcntq ce,(trnjd eujkjdyj-ghjwtccefkmys[ jnyjitybq. Jlyfrj ,skj ,s ytghfdbkmysv c rtv kexit ,snm ghjwtccefkmys[ ufhfynbq ghfd kbw> exfcnde/ob[ d eujkjdyjv ghjwtcct> juhfybxbdfnm kbim njq xfcnm/ j,zpfyyjcntq ljk;yjcnys[ kbw> rjnjhsv ghzvj rjhhtcgjylbhe/n cjjndtncnde/obt ghfdf exfcnde/obq d ltkt kbw.

".A.Rewjdf gjkfuftn> xnj $pyfxtybt ghjwtccefkmys[ ufhfynbq ghfd b pfrjyys[ bynthtcjd uhf;lfy> exfcnde/ob[ d eujkjdyjv ghjwtcct> bvt/n j,zpfyyjcnb ljpyfdfntkz> ghjrehjhf> celf%
- ytgjchtlcndtyyj cdzpfyyst c cjjndtncnde/obvb ghfdfvb uhf;lfy b ght;lt dctuj j,dbyztvjuj&
- cjcnjzobt d hfp(zcytybb uhf;lfyfv> exfcnde/obv d ghjwtcct> b[ ghfd&
- cjcnjzobt d cjdthitybb gj bybwbfnbdt cfvb[ ljk;yjcnys[ kbw dct[ bys[ ltqcndbq> ytj,[jlbvs[ lkz pfobns ghfd b pfrjyys[ bynthtcjd uhf;lfy> exfcnde/ob[ d ghjwtcct$[15].

Vs cxbnftv> xnj dsltktybt d cfvjcnjzntkmye/ uhegge j,zpfyyjcntq ljpyfdfntkz> ghjrehjhf> celf> rjnjhst ytgjchtlcndtyyj cdzpfys c c rtv kexit ,snm ghfd kbwfv> exfcnde/obv d ghjwtcct> yt dgjkyt j,jcyjdfyyj> b,j 'nf uheggf j,zpfyyjcntq gj ceotcnde rjhhtcgjylbhetn ghfdfv exfcnybrjd ghjwtccf b> cktljdfntkmyj> jnyjcbncz r gthdjq uheggt j,zpfyyjcntq> j rjnjhjq ujdjhbn ".A.Rewjdf.

Cktletn jnvtnbnm> xnj lkz j,tcgtxtybz ghfd b pfrjyys[ bynthtcjd uhf;lfy> exfcnde/ob[ d eujkjdyjv ghjwtcct> ceotcndtyty njn afrn> xnj pfrjy yt njkmrj djpkfuftn yf ljk;yjcnys[ kbw ,jkmibt j,zpfyyjcnb gj j[hfyt ghfd b pfrjyys[ bynthtcjd> yj b cjlth;bn ufhfynbb bcgjkytybz 'nb[ j,zpfyyjcntq.
Eujkjdyj-ghjwtccefkmyjt pfrjyjlfntkmcndj Kfndbb ghtlecvfn-hbdftn wtke/ cbcntve nfrb[ ufhfynbq.

Df;ytqitq ufhfynbtq yflkt;fotuj bcgjkytybz ljk;yjcnysvb kbwfvb hfccvfnhbdftvs[ j,zpfyyjcntq zdkz/ncz ghjwtccefkmyst ghfdf> ghtljcnfdktyyst uhf;lfyfv.

Jcj,jt pyfxtybt d cbcntvt 'nb[ ghfd bvt/n ghjwtccefkmyst ghfdf j,dbyztvjuj> yj ,skj ,s ytghfdbkmyj juhfybxbdfnm cbcntve ghfd b ufhfynbq kbxyjcnb d eujkjdyjv ghjwtcct njkmrj ghfdfvb j,dbyztvjuj [email protected]
Ytj,[jlbvsq j,(=v ghjwtccefkmys[ ghfd pfrjyjlfntkm j,tcgtxbdftn dctv> exfcnde/obv d eujkjdyjv ghjwtcct kbwfv.$[16]

Cktletn jnvtnbnm df;yjt pyfxtybt ghfdf yf j,;fkjdfybt ltqcndbq b htitybq ljpyfdfntkz> ghjrehjhf b celf> ghtljcnfdktyyjuj dctv exfcnde/obv d ghjwtcct kbwfv.

Dcz cbcntvf ghbywbgjd eujkjdyjuj ghjwtccf> f nfr;t ghjwtccefkmyfz ajhvf cke;fn ufhfynbtq ljk;yjuj bcgjkytybz ljpyfdfntktv> ghjrehjhjv> celjv b[ j,zpfyyjcntq gj j[hfyt ghfd b pfrjyys[ bynthtcjd exfcnybrjd ghjwtccf.

$Yfb,jktt jnx=nkbdjt dshf;tybt ibhjrbq j,(=v ghjwtccefkmys[ ghfd exfcnybrjd ghjwtccf gjkexftn d ghbywbgt b[ ghjwtccefkmyjuj hfdtycndf d celt,yjv pfctlfybb$[17].

Cnfnmz 243 EGR Kfndbb> ujdjhz j hfdtycndt ghfd exfcnybrjd celt,yjuj hfp,bhfntkmcndf> yfpsdftn chtlb yb[ gjlcelbvjuj> pfobnybrf> gjnthgtdituj> uhf;lfycrjuj bcnwf> uhf;lfycrjuj jndtnxbrf b b[ ghtlcnfdbntktq.

D cbke hfpkbxyjuj ghjwtccefkmyjuj c rtv kexit ,snm pfrjyjlfntkm ufhfynbhetn njkmrj 'nbv exfcnybrfv eujkjdyjuj ghjwtccf hfdyst ghjwtccefkmyst ghfdf> njxyj jujdjhtyyst d pfrjyt> gj ghtlcnfdktyb/ ljrfpfntkmcnd> exfcnb/ d bccktljdfybb ljrfpfntkmcnd b pfzdktyb/ [jlfnfqcnd. Nfrjt hfdtycndj ghjwtccefkmys[ ghfd d celt,yjv pfctlfybb zdkztncz df;yjq ufhfynbtq ghjnbd jlyjcnjhjyytuj b ce,(trnbdyjuj hfphtitybz ltkf> f nfr;t eckjdbtv gjpyfybz bcnbys gj rf;ljve eujkjdyjve ltke.

Ghtbveotcndj d yfpdfyys[ j,kfcnz[ ghjwtccefkmyjq ltzntkmyjcnb jlyjuj bp exfcnybrjd celt,yjuj hfp,bhfntkmcndf evfkzkj ,s djpvj;yjcnm pfobns cdjb[ bynthtcjd lheubv> lf;t tckb ghfdf 'njuj lheujuj exfcnybrf celt,yjuj hfp,bhfntkmcndf ljcnfnjxyj ibhjrb.

Eujkjdysq ghjwtcc d Kfndbb c rtv kexit ,snm nfr> xnj d rf;ljq bp gjcktle/ob[ cnflbq ghjdthztncz pfrjyyjcnm b j,jcyjdfyyjcnm ltqcndbq> cjdthi=yys[ yf ghtlitcnde/ob[ cnflbz[ ghjwtccf.

Ceotcndtyyjt yfheitybt ghjwtccefkmys[ ghfd kbxyjcnb> j,yfhe;tyyjt yf rf;ljq bp gjcktle/ob[ cnflbq> dktx=n ghjwtccefkmyst cfyrwbb. Yfghbvth> jnvtyf ghbujdjhf dktx=n pf cj,jq djpdhfotybt ltkf yf ljgjkybntkmyjt hfccktljdfybt. Cktljdfntkmyj> cfvf cbcntvf cnflbq eujkjdyjuj ghjwtccf> pfrhtgk=yyfz d pfrjyt> cke;bn ufhfynbtq ljk;yjuj bcgjkytybz ljpyfdfntktv> ghjrehjhjv> celjv b[ j,zpfyyjcntq gj j[hfyt ghfd b pfrjyys[ bynthtcjd exfcnde/ob[ d eujkjdyjv ghjwtcct kbw.

Yt vtytt df;yj nj j,cnjzntkmcndj> xnj ceotcndtyyjq ufhfynbtq ljk;yjuj bcgjkytybz ljpyfdfntktv> celjv b[ j,zpfyyjcntq gj j[hfyt ghfd b pfrjyys[ bynthtcjd kbw zdkztncz yflpjhyfz ltzntkmyjcnm ghjrehjhf.

D cjjndtncndbb cj cnfnm=q 21 EGR Kfndbb $ghjrehjh j,zpfy dj dct[ cnflbz[ eujkjdyjuj ghjwtccf cdjtdhtvtyyj ghbybvfnm ghtlecvjnhtyyst pfrjyjv vths r ecnhfytyb/ k/,juj yfheitybz pfrjyf> jn rjuj ,s 'nj yfheitybt yt bc[jlbkj$.

Lkz c rtv kexit ,snm ghfd kbxyjcnb df;yj> xnj,s ltzntkmyjcnm ghjrehjhf ,skf yfwtktyf yt njkmrj yf ecnhfytybt e;t ljgeotyys[ yfheitybq> yj b yf b[ ghtleght;ltybt.

Gj'njve pfrjyjlfntkm j,zpfk ghjrehjhf ghtleght;lfnm yfheitybz pfrjyf> rjnjhst> djpvj;yj> njkmrj ,elen cjdthitys !cn. 18 $Pfrjyf j [email protected]

Pyfxbntkmyjt hfcibhtybt b ltvjrhfnbpfwbz ufhfynbq ghfd b pfrjyys[ bynthtcjd kbw> exfcnde/ob[ d eujkjdyjv ghjwtcct> jghtltkztncz ibhjrbv ghbdktxtybtv j,otcndtyjcnb r htityb/ pflfx ghfdjcelbz> yfghbvth> exfcnbt d hfcrhsnbb ghtcnegktybq !cn. 143 EGR [email protected]

Ltzntkmyjcnm j,otcndtyyjcnb cke;bn ghjwtccefkmyjq ufhfynbtq ghfd b pfrjyys[ bynthtcjd kbxyjcnb> gjcrjkmre exfcnbt j,otcndtyyjcnb !yfghb-vth> celt,ys[ [email protected] cgjcj,cndetn yfb,jktt dctcnjhjyytve> gjkyjve b j,(trnbdyjve bccktljdfyb/ j,cnjzntkmcnd ltkf& cjltqcndetn cj,k/ltyb/ nht,jdfybq pfrjyf.

Ghtlcnfdbntkb j,otcndtyyjcnb yfltktys nfrbvb ghfdfvb> rjnjhst lf/n bv djpvj;yjcnm frnbdyj djpltqcndjdfnm yf [jl ghjwtccf> jrfpsdfnm dkbzybt yf [fhfrnth htitybq> ghbybvftvs[ celjv.

Df;yjq xthnjq hfpdbnbz eujkjdyj-ghjwtccefkmyjuj pfrjyjlfntkmcndf
Kfndbb zdkztncz djphfcnfybt ghjwtccefkmys[ ufhfynbq ghfd b pfrjyys[ bynthtcjd kbw> exfcnde/ob[ d eujkjdyjv ghjwtcct.

Yfghfdktybz erhtgktybz b hfpdbnbz ghjwtccefkmys[ ufhfynbq hfpkbxys.
Ddble njuj> xnj d lfyyjq hf,jnt yt ghtlcnfdkztncz djpvj;ysv gjlhj,yj hfccvjnhtnm 'njn djghjc> vs jcnfyjdbvcz njkmrj c rtv kexit ,snm ytrjnjhs[ jcyjdys[ yfghfdktybz[ erhtgktybz b hfpdbnbz ghjwtccefkmys[ ufhfynbq.
1.

Htfkmyjt djphfcnfybt ghjwtccefkmys[ ufhfynbq j,tcgtxbdftncz rfr yfkbxbtv cjjndtncnde/otuj pfrjyjlfntkmcndf> nfr b ceotcndtyysv djphfcnfybtv cjwbfkmyj-'rjyjvbxtcrb[ b gjkbnbxtcrb[ c rtv kexit ,snm pfrjyyjcnb.
2.

Cjdthitycndjdfybt eujkjdyj-ghfdjds[ yjhv b bycnbnenjd> yf[jlzob[cz d ntcyjq cdzpb c eujkjdysv ghjwtccjv b> tcntcndtyyj> jrfpsdf/ob[ dkbzybt yf ghjwtccefkmyst ufhfynbb.
3.

Ecbktybt ghfdjdjq htukfvtynfwbb ltzntkmyjcnb ljpyfdfntkz> ghjrehjhf> celtq gj hfccktljdfyb/ eujkjdys[ ltk b b[ hfphtityb/.
4. Djphfcnfybt j,zpfyyjcntq ljpyfdfntkz> ghjrehjhf b celf gj j,tcgtxtyb/ ghfd b pfrjyys[ bynthtcjd kbw> exfcnde/ob[ d eujkjdyjv ghjwtcct> f nfr;t ufhfynbq b[ bcgjkytybz.

$Xtv ibht ghjwtccefkmyst ufhfynbb ghtlecvjnhtys d pfrjyt> ntv c
,jkmitq nofntkmyjcnm/ b gjkyjnjq jyb ghbvtyz/ncz yf ghfrnbrt> ntv d ,jkmitq cntgtyb j,tcgtxbdf/ncz b ujcelfhcndtyyst ge,kbxyst bynthtcs b pfrjyyst kbxyst ghfdf uhf;lfy$[18].

U K F D F 2 ufhfynbb ghfd j cjdthibdituj ghtcnektybt> d nj ;t dhtvz cnhjuj nht,etn jn yb[> c rtv kexit ,snm yb jlby ytdbyjdysq yt ,sk ghbdktx=y r eujkjdyjq jndtncndtyyjcnb b jce;lty !cn.

2 EGR [email protected]

Eujkjdyj-ghjwtccefkmyjt pfrjyjlfntkmcndj Kfndbb !cn. 145 EGR [email protected] htukfvtynbhetn jcyjdfybt ghbdktxtybz r eujkjdyjq jndtncndtyyjcnb cktle/obv j,hfpjv% $Ghb yfkbxbb ljcnfnjxys[ ljrfpfntkmcnd> lf/ob[ jcyjdfybt lkz ghtl(zdktybz j,dbytybz d cjdthitybb ghtcnegktybz> ghjrehjh dsyjcbn vjnbdbhjdfyyjt gjcnfyjdktybt j ghbdktxtybb cjjndtncnde/otuj kbwf d rfxtcndt j,dbyztvjuj.$

Gj gjdjle jghtltktybz cntgtyb ljrfpfyyjcnb afrnjd> cjcnfdkz/ob[ jcyjdfybt eujkjdyjq jndtncndtyyjcnb> ghtltkf b[ ljrfpsdfybz b lheubv djghjcfv d xfcnb ghbdktxtybz r eujkjdyjq jndtncndtyyjcnb d ghjwtccefkmyjq kbnthfneht ytn ytj,[jlbvjq x=nrjcnb b gjcktljdfntkmyjcnb.

D.P.Kerfitdbx> D.V.Cfdbwrbq b hzl lheub[ ghjwtccefkbcnjd cxbnf/n ytljgecnbvsv j,dbytybt xtkjdtrf> tckb e ghjrehjhf bvt/ncz rjkt,fybz> cjvytybz d tuj dbyjdyjcnb.[19] "nf gjpbwbz c rtv kexit ,snm yfikf dctj,ott ghbpyfybt.

Vs nfr;t cnjbv yf njq njxrt phtybz> xnj ghjrehjh> cnhjuj hfp,bhfzcm d cj,hfyys[ gj ltke ljrfpfntkmcndf[> j,(trnbdyj b dctcnjhjyyt jwtybdfz b[> ljk;ty nd=hlj e,tlbncz d njv> xnj afrns> j,hfpe/obt jcyjdfybt eujkjdyjq jndtncndtyyjcnb b cjlth;fybt ajhvekbhetvjuj bv j,dbytybz> ecnfyjdktys d cjjndtncndbb c ltqcndbntkmyjcnm/> xnj ghbybvftvjt gj ybv htitybt tlbycndtyyj ghfdbkmyjt> cnhjuj pfrjyyjt b j,jcyjdfyyjt> b,j ghbdktxtybt r eujkjdyjq jndtncndtyyjcnb njkmrj njulf jndtxftn bynthtcfv ghfdjcelbz> rjulf jyj zdkztncz pfrjyysv b j,jcyjdfyysv$.[20]

Xnj ;t cke;bn ghfdjdjq jcyjdjq lkz gjzdktybz j,dbyztvjuj d eujkjdyjv ghjwtcct*

D /hblbxtcrjq kbnthfneht gj lfyyjve gjdjle ytn tlbyjuj vytybz.

Tckb
V.C.Cnhjujdbx> V.F.Xtkmwjd b vyjubt lheubt ghjwtccefkbcns cdzpsdf/n gjzdktybt j,dbyztvjuj c dsytctybtv gjcnfyjdktybz j ghbdktxtybb r eujkjdyjq jndtncndtyyjcnb> c rtv kexit ,snm lheubt> d njv xbckt H.L.Hf[eyjd> cdzpsdf/n 'nj c ytgjchtlcndtyysv ghtl(zdktybtv j,dbytybz.[21]

Gj j,otve ghfdbke kbwj ghbpyf=ncz j,dbyztvsv c vjvtynf ghtl(zdktybz tve j,dbytybz. Yj tckb bpdtcnyj> xnj 'nj kbwj ghtlyfvthtyyj crhsdftncz jn hfccktljdfybz> nj d nfrjv ckexft kbwj vj;yj ghbpyfnm j,dbyztvsv c vjvtynf dsytctybz c rtv kexit ,snm.

"nj j,(zcyztncz ntv> xnj cjukfcyj cn. 199 EGR
Kfndbb hjpscr j,(zdkztncz d jnyjitybb j,dbyztvjuj.

C nfrbv htitytv lfyyjuj djghjcf ytj,[jlbvj cjukfcbnmcz> nfr rfr bvtyyj c rtv kexit ,snm vjvtynf ghtl(zdktybz j,dbytybz kbwj gjkyjcnm/ epyf=n> rfrjt ltzybt b c rtv kexit ,snm rfrjq cntgtyb tve byrhbvbybhetncz> rfrbvb ghjwtccefkmysvb ghfdfvb jyj j,kflftn> b cktljdfntkmyj> djpybrftn htfkmyfz djpvj;yjcnm lkz pfobns.

Bnfr> fdnjh> djghtrb x.

1 cn. 95 EGR Kfndbb> ghblth;bdftncz vytybz j njv> xnj j,dbyztvsq - 'nj kbwj> d jnyjitybb rjnjhjuj yt njkmrj cajhvekbhjdfyj jabwbfkmyjt j,dbytybt> yj b rjnjhjve jyj ghtl(zdktyj.

Rfr frnbdysq exfcnybr eujkjdyjuj ghjwtccf> j,dbyztvsq yfltk=y ibhjrbv rjvgktrcjv ghfd yf pfobne. Gjl ghfdjv yf pfobne cktletn gjybvfnm cjdjregyjcnm ghjwtccefkmys[ ghfd> j,tcgtxbdf/ob[ j,dbyztvjve htfkmye/ djpvj;yjnm pfobofnm cdjb pfrjyyst bynthtcs.

"nj ghfdj crkflsdftncz bp ghfdf yf kbxye/ pfobne b ghfdf yf gjvjom pfobnybrf[22].

D cjjndtncndbb cj cn. 18 EGR Kfndbb ghfdj j,dbyztvjuj yf pfobne dshf;ftncz d ghtljcnfdktybb j,dbyztvjve djpvj;yjcnb pfobofnmcz ecnfyjdktyysvb pfrjyjv chtlcndfvb b cgjcj,fvb. D j,zpfyyjcnm ghjrehjhf b ljpyfdfntkz d[jlbn c rtv kexit ,snm j[hfys kbxys[ b bveotcndtyys[ ghfd j,dbyztvjuj. Yf gthdsq dpukzl nfrjt nht,jdfybt pfrjyf vj;tn gjrfpfnmcz ytgjyznysv.

Ghjrehjh ljk;ty ghbdktxm r jndtncndtyyjcnb kbwj> cjdthibditt ghtcnegktybt. Jy cj,hfk ljrfpfntkmcndf dbyjdyjcnb b j,dbyztn kbwj d ghtcnegktybb. Rfr ;t jy ljk;ty pf,jnbnmcz j njv> xnj,s j,dbyztvsq vju pfobofnmcz jn j,dbytybz> b lf;t j[hfyznm tuj kbxyst b bveotcndtyyst ghfdf*
Djpkj;tybt yf ghjrehjhf 'njq j,zpfyyjcnb zdkztncz hfpevysv b ytj,[jlbvsv.
$Yt njkmrj d bynthtcf[ j,dbyztvjuj> yj b d c rtv kexit ,snm hfccktljdfybz d wtkz[ ghfdbkmyjuj> j,(trnbdyjuj dszcytybz dct[ j,cnjzntkmcnd ltkf lfnm j,dbyztvjve djpvj;yjcnm dsldbyenm dct bvt/obtcz e ytuj djphf;tybz> dsckeifnm b dybvfntkmyj ghjdthbnm dct tuj j,(zcytybz.
Ghjrehjh j,zpfy j,tcgtxbnm ghfdj j,dbyztvjuj yf pfobne lkz njuj> xnj,s cfvjve yt ljgecnbnm jib,rb b ghfdbkmyj hfphtibnm ltkj$.[23]

Hfpevttncz> xnj $j,tcgtxtybt j,dbyztvjve ghfdf yf pfobne bvttn pyfxtybt yt njkmrj lkz ce,(trnf 'njuj c rtv kexit ,snm.

Jyj cjcnfdkztn> dvtcnt c ntv> jlyj bp ytj,[jlbvs[ eckjdbq gjpyfybz bcnbys> rfr b ljcnb;tybz lheub[ pflfx eujkjdyjuj ghjwtccf$[24]. J,(=v ghjwtccefkmys[ ghfd> ghtljcnfdktyysq j,dbyztvjve> rfr b chtlcndf tuj jceotcndktybz $ecnfyfdkbdftncz d ghtltkf[> ytj,[jlbvs[ lkz gjpyfybz bcnbys b> ntv cfvsv> lkz j[hfys pfrjyys[ bynthtcjd j,dbyztvjuj$.

D cjjndtncndbb c x. 3 cn.

95 EGR Kfndbb j,dbyztvsq bvttn ghfdj% pyfnm> d x=v jy j,dbyztncz> b lfdfnm gjzcytybz d cdzpb c ghtl(zdktyysv tve j,dbytybtv& ghtlcnfdkznm ljrfpfntkmcndf& pfzdkznm [jlfnfqcndf& pyfrjvbnmcz cj dctvb vfnthbfkfvb ltkf c vjvtynf jrjyxfybz ljcelt,yjuj hfccktljdfybz b dsgbcsdfnm bp ltkf ytj,[jlbvst cdtltybz bkb ;t c gjvjom/ nt[ybxtcrb[ chtlcnd rjgbhjdfnm ytj,[jlbvst vfnthbfks ltkf& bvtnm pfobnybrf& exfcndjdfnm d celt,yjv hfp,bhfntkmcndt d celt gthdjq bycnfywbb& pfzdkznm jndjls& ghbyjcbnm ;fkj,s yf ltqcndbz b htitybz ljpyfdfntkz> ghjrehjhf b celf.

Rfr dblyj> lfyyfz cnfnmz yt cjlth;bn cgtwbfkmyjuj gthtxyz ghfd> rjnjhsvb j,kflftn j,dbyztvsq njkmrj d cnflbb ljcelt,yjuj hfccktljdfybz. Erfpfyysvb ghfdfvb jy yfltk=y rfr exfcnybr dctuj eujkjdyjuj ghjwtccf.

Ghjwtccefkmyst ghfdf> ghtljcnfdktyyst pfrjyjv j,dbyztvjve> b chtlcndf b[ j,tcgtxtybz ytrjnjhsvb ghjwtccefkbcnfvb eckjdyj ltkzncz yf uheggs.[25] D xfcnyjcnb Y.D.:jubysv b A.Y.Afnrekkbysv - yf ldt uheggs.

R gthdjq uheggt jyb jnyjczn nt ghfdf b ghjwtccefkmyst ufhfynbb> rjnjhst ytgjchtlcndtyyj dsntrf/n bp rjycnbnewbjyyjuj ghfdf yf pfobne.

Dj dnjhe/ uhegge d[jlzn nt ghfdf j,dbyztvjuj yf ljcelt,yjv hfccktljdfybb> rjnjhst cdzpfys c j[hfyjq tuj kbxys[ ghfd b bveotcndtyys[ bynthtcjd.[26]

Enjxytybt rkfccbabrfwbb ghfd b chtlcnd pfobns j,dbyztvjuj d eujkjdyjv ghjwtcct j,ktuxftn ezcytybt ghjwtccefkmys[ djpvj;yjcntq j,dbyztvjuj d hfpkbxys[ cnflbz[ eujkjdyjuj ghjwtccf> gjvjuftn c rtv kexit ,snm uke,;t b ltnfkmytt ghj,ktve j,tcgtxtybz ghfd j,dbyztvjuj d cnflbb ljcelt,yjuj hfccktljdfybz.

Jlyjq bp df;ytqib[ ghjwtccefkmys[ ufhfynbq ghfd j,dbyztvjuj cxbnftncz ghtpevgwbz ytdbyjdyjcnb.

Ghj,ktvf ghtpevgwbb ytdbyjdyjcnb j,dbyztvjuj zdkztncz jlybv bp yfb,jktt cgjhys[ djghjcjd c rtv kexit ,snm yfert eujkjdyjuj ghjwtccf.

Nfr> yfghbvth> V.K.Zre, cxbnftn> xnj $ghtpevgwbz ytdbyjdyjcnb jpyfxftn> xnj d eujkjdyjv ghjwtcct dczrbq ghtlgjkfuftncz ytdbyjdysv lj nt[ gjh> c rtv kexit ,snm yt ljrfpfyj j,hfnyjt> nj tcnm dbyf$[27].

Lheubt ghjwtccefkbcns> d xfcnyjcnb> B.K.Gtnhe[by> D.P.Kerfitdbx> V.C.Cnhjujdbx ghtlkfuf/n cktle/oe/ ajhvekbhjdre ghtpevgwbb ytdbyjdyjcnb% $. j,dbyztvsq ghtlgjkfuftncz ytdbyjdysv> gjrf tuj dbyjdyjcnm yt ljrfpfyf d ecnfyjdktyyjv pfrjyjv gjhzlrt$[28].

Jlyb fdnjhs cxbnf/n> xnj ghtpevgwbz ytdbyjdyjcnb - 'nj yt ghtpevgwbz rfr nfrjdfz> f kbim vtnjl bccktljdfybz bkb kjubxtcrbq c rtv kexit ,snm ghbvtyztvsq dj dct[ cnflbz[ ghjwtccf[29].

Lheubt b djdct jnhbwf/n ceotcndjdfybt ghtpevgwbb ytdbyjdyjcnb d eujkjdyjv ghjwtcct. Yfghbvth> V.F.Xtkmwjd endth;lfk> xnj ghtpevgwbz ytdbyjdyjcnb yt cjlth;bn htfkmys[ ufhfynbq ghfdjcelbz> yt yfkfuftn j,zpfyyjcntq yf jhufys ghjrehfnehs b celf gj j,(trnbdyjve> dctcnjhjyytve> gjkyjve bccktljdfyb/ j,cnjzntkmcnd ltkf b yt j,tcgtxbdftn ghfd j,dbyztvjuj yf pfobne. $Ghjwtccefkmyst ufhfynbb ghfd j,dbyztvjuj dsntrf/n yt bp ghtpevgwbb ytdbyjdyjcnb> ybrjulf yt ajhvekbhjdfyyjq d yfitv ghjwtccefkmyjv ghfdt> f bp ghbywbgf pfrjyyjcnb> rfr dscitq ufhfynbb ltvjrhfnbpvf b cghfdtlkbdjcnb eujkjdyjuj ghjwtccf$[30].

Rfr ;t hfphtiftn djghjc j ghtpevgwbb ytdbyjdyjcnb ltqcnde/ott eujkjdyj-ghjwtccefkmyjt pfrjyjlfntkmcndj*

J,hfnbvcz r cn.

191 EGR Kfndbb> rjnjhfz ukfcbn% $Ybrnj yt vj;tn
,snm ghbpyfy dbyjdysv d cjdthitybb ghtcnektybz b jce;l=y> gjrf tuj dbyf yt ljrfpfyf d ecnfyjdktyyjv pfrjyjv gjhzlrt b ghbpyfyf dcnegbdibv d pfrjyye/ cbke ghbujdjhjv celf$.

Ghtpevgwbz ytdbyjdyjcnb - 'nj jlyf bp df;ytqib[ ufhfynbq ghfdf j,dbyztvjuj yf pfobne b ecnfyjdktybz bcnbys d eujkjdyjv ghjwtcct. Ghjrehjh> bcgjkyzz djpkj;tyye/ yf ytuj pflfxe bpj,kbxfnm dbyjdys[ d cjdthitybb ghtcnegktybz> cj,bhftn ljrfpfntkmcndf> ytj,[jlbvst b ljcnfnjxyst lkz ghbpyfybz celjv lfyyjuj kbwf dbyjdysv.

Jy gj cdjtve dyenhtyytve e,t;ltyb/ c rtv kexit ,snm cj,hfyyst ljrfpfntkmcndf gjl eukjv phtybz b[ ljcnfnjxyjcnb lkz ghbpyfybz kbwf dbyjdysv b ghb[jlbn r e,t;ltyb/ d dbyjdyjcnb lfyyjuj kbwf> yj ghjrehjh yt dghfdt cdjbv gjcnfyjdktybtv ghbpyfnm kbwj dbyjdysv d cjdthitybb ghtcnegktybz.

$Pyfxtybt ghtpevgwbb ytdbyjdyjcnb d jcyjdyjv cjcnjbn d njv> xnj t/ j,tcgtxbdf/ncz ghfdf ghbdktx=yyjuj r eujkjdyjq jndtncndtyyjcnb kbwf b d nj
;t dhtvz j,tcgtxbdftncz ytghtldpznjt> j,(trnbdyjt bccktljdfybt j,cnjzntkmcnd ltkf.

Yfheitybz c rtv kexit ,snm ghtpevgwbb ytdbyjdyjcnb> jncnegktybz jn yt= ytbp,t;yj ghblf/n bccktljdfyb/ j,cnjzntkmcnd ltkf jlyjcnjhjyyt j,dbybntkmysq [fhfrnth> xnj yt cjltqcndetn j,yfhe;tyb/ bcnbys gj ltke> f yfj,jhjn> edjlbn jn yt=$[31].

Ghfdj j,dbyztvjuj pyfnm> d x=v jy j,dbyztncz> j,tcgtxbdftncz gj pfrjye hzljv ghjwtccefkmys[ ufhfynbq.

$Jceotcndktybt 'njuj ghfdf j,dbyztvjuj cke;bn ytj,[jlbvjq ghtlgjcskrjq lfkmytqituj ltzntkmyjuj exfcnbz tuj d ghjwtcct ljrfpsdfybz. J,dbyztvsq ytljcnfnjxyj jcdtljvk=yysq j njv> rfrjt ltzybt tve byrhbvbybhetncz> ghfrnbxtcrb kbi=y djpvj;yjcnb ghjnbdjgjcnfdkznm cdjb ljdjls ajhvekt j,dbytybz$[32].

Ghjrehjh> cj,hfd ljrfpfntkmcndf> ljcnfnjxyst lkz ghtl(zdktybz j,dbytybz> j,zpfy dsytcnb vjnbdbhjdfyyjt gjcnfyjdktybt j ghbdktxtybb kbwf d rfxtcndt j,dbyztvjuj !cn.

145 EGR [email protected]

K.V.Rfhyttdf cxbnftn> xnj $d gjcnfyjdktybb j ghbdktxtybb d rfxtcndt c rtv kexit ,snm dgthdst ajhvekbhetncz b j,jcyjdsdftncz j,dbytybt> ghtl(zdkztvjt jghtltk=yyjve kbwe$[33].

Yf yfi dpukzl> pfrjy yt ghtlecvfnhbdftn j,zpfntkmyjcnb bpkj;tybz d gjcnfyjdktybb ljrfpfntkmcnd> j,jcyjdsdf/ob[ j,dbytybt. Ytj,[jlbvj b ljcnfnjxyj bpkj;bnm afrnbxtcrbt j,cnjzntkmcndf ltzybz b /hblbxtcre/ jcyjde ghbdktxtybz r eujkjdyjq jndtncndtyyjcnb.
Jlyfrj> dct endth;ltybz> cjlth;fobtcz d gjcnfyjdktybb ljk;ys jcyjdsdfnmcz yf bvt/ob[cz d ltkt ljrfpfntkmcndf[> f yt yf ljuflrf[ bkb dytghjwtccefkmys[ lfyys[> xnj ytjlyjrhfnyj gjlx=hrbdfkjcm hfytt.

Cjlth;fybt gjcnfyjdktybz d j,otv dblt htukfvtynbhetncz d x.1 cn.

146
EGR Kfndbb> ult crfpfyj> xnj d lfyyjv gjcnfyjdktybb erfpsdftncz% $vtcnj b dhtvz cjcnfdktybz gjcnfyjdktybz& rtv cjcnfdktyj c rtv kexit ,snm afvbkbz> bvz> jnxtcndj c rtv kexit ,snm djphfcn j,dbyztvjuj& vtcnj> dhtvz cjdthitybz ghtcnegktybz> vjnbds b cgjcj, tuj cjdthitybz> rdfkbabwbhe/obt ghbpyfrb> gjcktlcndbz b lheubt j,cnjzntkmcndf> gjcrjkmre jyb ecnfyjdktys vfnthbfkfvb ltkf& cnfnmz> xfcnm b geyrn eujkjdyjuj pfrjyf$.

Ghjwtccefkmysq gjhzljr ghbdktxtybz kbwf d rfxtcndt j,dbyztvjuj> nht,jdfybt pfrjyf j ghfdt yf pfobne b j, j,tcgtxtybb 'njuj ghfdf j,eckjdkbdf/n ytj,[jlbvjcnm erfpsdfnm d gjcnfyjdktybb j ghbdktxtybb d rfxtcndt j,dbyztvjuj dct 'ktvtyns cjcnfdf ghtcnegktybz.

Lkz htfkmyjuj c rtv kexit ,snm pfobns jxtym df;yj njxyjt erfpfybt d gjcnfyjdktybb j ghbdktxtybb d rfxtcndt j,dbyztvjuj yf rjyrhtnysq ghbpyfr ghtcnegktybz> rjulf lbcgjpbwbb eujkjdyjuj pfrjyf cjlth;bn ytcrjkmrj rdfkbabwbhe/ob[ ghbpyfrjd.

Jcj,tyyj ytj,[jlbvj d gjcnfyjdktybb j ghbdktxtybb d rfxtcndt j,dbyztvjuj gj cnfnmt c ,kfyrtnyjq lbgjpbwbtq erfpsdfnm> rfrbt rjyrhtnyj ghfdbkf b b[ geyrns yfheitys.

Nfr> yfghbvth> gj eujkjdyjve ltke ( 35630297 ghjrehjhjv Hb;crjuj hfqjyf ,skj dsytctyj gjcnfyjdktybt j ghbdktxtybb d rfxtcndt j,dbyztvjuj Lvbnhbz R-df gj j,dbytyb/ c rtv kexit ,snm njv> xnj jy $eghfdkzz nhfycgjhnysv chtlcndjv> yfheibk ghfdbkf ,tpjgfcyjcnb ldb;tybz> xtv ghbxbybk gjnthgtdibv kturbt ntktcyst gjdht;ltybz b ntktcyst gjdht;ltybz chtlytq nz;tcnb> f bvtyyj%

19 fduecnf 1997 u.

jrjkj 2230 xfc. djlbntkm L.V.R-td.> d yfheitybt g.
25.1 b 27.1 Ghfdbk ljhj;yjuj ldb;tybz [email protected]> ,tp djlbntkmcrjuj eljcnjdthtybz b yf[jlzcm gjl djpltqcndbtv fkrjujkmys[ yfgbnrjd> eghfdkzk f#v Opel-Monza b cktljdfk yf ytq d Hb;crjv hfqjyt gj Tkufdcrjve ijcct d yfghfdktybb Hbub. Yf 13 rv erfpfyyjuj ijcct L.R-td. ghjzdbk ytdybvfntkmyjcnm r jrhe;f/otq j,cnfyjdrt b tt bpvtytybzv> yt ltqcndjdfk d cjjndtncndbb c nht,jdfybzvb g.g.

3> 7> 47> b 102 GLL> cjdthifz ktdsq gjdjhjn d cnjhjye wtynhf u. Jkfqyt> yt e,tlbkcz d ,tpjgfcyjcnb lfyyjuj vfytdhf> d njv> xnj yt cjplfcn ghtgzncndbq lkz lheub[ exfcnybrjd ljhj;yjuj ldb;tybz> d htpekmnfnt xtuj dspdfk cnjkryjdtybt c f#v Mercedes Benz-307> djlbntkm rjnjhjq Gfdtk U-rbq.

t[fk gj Tkufdcrjve ijcct yfdcnhtxe d yfghfdktybb u. Tkufds.

D htpekmnfnt ghtcnegys[ ltqcndbq L.R-df gjnthgtdibv C.U-ve ,skb ghbxbytys ntktcyst gjdht;ltybz dblf eib,f ujkjds c eib,ktyyjq hfyjq d j,kfcnb k,f> rjnjhst gj cdjtve [fhfrnthe jnyjczncz r k=urbv ntktcysv gjdht;ltybzv> dspdfdibv rhfnrjdhtvtyyjt hfccnhjqcndj pljhjdmz yf chjr cdsit
6> yj yt ,jktt 21 lyz& G.G-uj - ntktcyst gjdht;ltybz dblf eib,f c rtv kexit ,snm c eib,ktyyjq hfyjq d j,kfcnb k,f cktdf> eib, ktdjq rbcnb c eib,ktyyj-hdfyjq hfyjq b gjdht;ltybtv ce[j;bkbz 3-uj gfkmwf> rjnjhst gj cdjtve [fhfrnthe jnyjczncz r ntktcysv gjdht;ltybzv chtlytq nz;tcnb> dspdfdibv lkbntkmyjt hfccnhjqcndj pljhjdmz yf chjr cdsit 21 lyz& R.R-yjr - ntktcyst gjdht;ltybz dblf eib,f ujkjds c eib,ktyysvb hfyfvb d j,kfcnb ntvtyb> eib, j,tb[ cnjg c rhjdjgjln=rjv yf ghfdjq cnjgt> rjnjhst gj cdjtve [fhfrnthe jnyjczncz r k=urbv ntktcysv gjdht;ltybzv> yt dspdfdibv rhfnrjdhtvtyyjuj hfccnhjqcndf pljhjdmz yf chjr cdsit 6 lytq& F.G-uj - ntktcyjt gjdht;ltybt dblf gthtkjvf itqrb ktdjq ,tlhtyyjq rjcnb> rjnjhjt jnyjcbncz r ntktcysv gjdht;ltybzv chtlytq nz;tcnb> dspdfdibv lkbntkmyjt hfccnhjqcndj pljhjdmz yf chjr cdsit
21 lyz.

Cdjbvb ltqcndbzvb L.R-td cjdthibk ghtcnegktybt> ghtlecvjnhtyyjt cn. 213 x. 1 ER Kfndbb$[34].

Fyfkbpbhez ghfrnbre> ckj;bdie/cz d Fdnjnhfycgjhnyjq ghjrehfneht b d ghjrehfneht Hb;crjuj hfqjyf ghb ghtl(zdktybb j,dbytybz kbwe d cjdthitybb ghtcnegktybq> ghtlecvjnhtyys[ cnfnmzvb 213 b 2131 ER Kfndbb> cktletn jnvtnbnm> xnj d jcyjdyjv ghjrehjhs ghtljcnfdkz/n j,dbyztvsv djpvj;yjcnm jpyfrjvbnmcz c ntvb geyrnfvb Ghfdbk ljhj;yjuj ldb;tybz> rjnjhst erfpfys d gjcnfyjdktybb.

D x.

3 cn. 146 EGR Kfndbb crfpfyj% c rtv kexit ,snm j,dbyztvjve byrhbvbybhe-tncz ytcrjkmrj ghtcnegktybq> rjnjhst cjdthitys yt cdzpfyysvb dvtcnt ghtcnegysvb ltzybzvb !htfkmyfz [email protected]> d gjcnfyjdktybb j c rtv kexit ,snm d rfxtcndt j,dbyztvjuj cktletn jnltkmyj erfpfnm j,cnjzntkmcndf cjdthitybz rf;ljuj ghtcnegktybz b b[ rdfkbabrfwb/$. Tcntcndtyyj> yfheitybt 'njuj nht,jdfybz pfrjyf cjplftn cthm=pyst nhelyjcnb d pfobnt jn ghtl(zdktyyjuj j,dbytybz.

Tckb byrhbvbybhetvjt j,dbyzvjve ghtcnegktybt j[dfnsdftn ytcrjkmrj
'gbpjljd> nj d ajhvekbhjdrt j,dbytybz rf;lsq bp yb[ ytj,[jlbvj bpkfufnm jnltkmyj> nfr rfr 'nj gjpdjkztn j,dbyztvjve lfnm hfpd=hyenst j,(zcytybz gj rf;ljve geyrne j,dbytybz.

Ghjrehjh j,zpfy cnhjuj bylbdblefkbpbhjdfnm j,dbytybt d pfdbcbvjcnb jn cntgtyb dbys> [fhfrnthf b j,otcndtyyjq jgfcyjcnb cjdthi=yyjuj ghtcnegktybz> kbxyjcnb j,dbyztvjuj b j,cnjzntkmcnd ltkf> cvzuxf/ob[ b jnzuxf/ob[ jndtncndtyyjcnm.

D cjjndtncndbb c nht,jdfybzvb cn.

156 EGR Kfndbb bpvtytybt b ljgjkytybt j,dbytybz dktx=n pf cj,jq dsytctybt yjdjuj gjcnfyjdktybz> rjnjhjt ghtl(zdkztncz j,dbyztvjve. $Gjcnfyjdktybt j ghbdktxtybb d rfxtcndt c rtv kexit ,snm dsytctyyjt dj bpvtytybt hfytt ghtl(zdktyyjuj j,dbytybz> ljk;yj
,snm vjnbdbhjdfyysv b cjlth;fnm ccskre yf nt bpvtytybz> rjnjhst gjcke;bkb jcyjdfybtv lkz dsytctybz yjdjuj gjcnfyjdktybz.$[35]

Rfr erfpfyj d x.

2 cn. 156 EGR Kfndbb> $tckb ghtl(zdktyyjt j,dbytybt d [jlt ljcelt,yjuj hfccktljdfybz d rfrj-kb,j xfcnb yt yfikj gjlndth;ltybz> ghjrehjh cdjbv gjcnfyjdktybtv eujkjdyjt ltkj d 'njq xfcnb ghtrhfoftn b cjj,oftn j, 'njv j,dbyztvjve.$ Cktljdfntkmyj b 'nf cnfnmz EGR Kfndbb yfghfdktyf yf j,tcgtxtybt ghfdf j,dbyztvjuj pyfnm> d x=v jy j,dbyztncz.

Htpjk/nbdyfz xfcnm gjcnfyjdktybz j ghbdktxtybb d rfxtcndt j,bdyztvjuj ljk;yf ,snm bpkj;tyf d cjjndtncndbb c ajhvekbhjdrjq j,dbytybz.

Gjcnfyjdktybt j c rtv kexit ,snm d rfxtcndt j,dbyztvjuj c rtv kexit ,snm j,zpfy ghtl(zdbnm j,dbyztvjve yt gjplytt cjhjrf djcmvb xfcjd c vjvtynf tuj dsytctybz b dj dczrjv ckexft yt gjplytt> xtv d ltym zdrb j,dbyztvjuj bkb tuj ghbyelbntkmyjuj ghbdjlf !x.

1 cn. 150 EGR [email protected]

$Cj,k/ltybt ecnfyjdktyys[ pfrjyjv chjrjd jpyfrjvktybz j,dbyztvjuj c ghjwtccefkmysvb frnfvb> d rjnjhs[ ajhvekbhetncz j,dbytybt> - ytj,[jlbvsq
'ktvtyn ghfdf j,dbyztvjuj yf pfobne.$[36] Yfheitybt chjrjd ye;yj hfccvfnhbdfnm rfr ytpfrjyyjt juhfybxtybt ghfdf yf pfobne.

Pfrjy nht,etn> xnj,s ghjrehjh jpyfrjvbk j,dbyztvjuj c gjcnfyjdktybtv j ghbdktxtybb d rfxtcndt j,dbyztvjuj> hfp(zcybk ceoyjcnm ghtl(zdktyyjuj j,dbytybz b tuj ghfdf yf ljcelt,yjv hfccktljdfybb !x.

3 cn. 150 EGR
[email protected]

Jnc/lf cjdthityyj jxtdblyj> xnj cfvj cjlth;fybt gjcnfyjdktybz j ghbdktxtybb d rfxtcndt j,dbyztvjuj j,zpfntkmyj d cbke ghzvjuj nht,jdfybz pfrjyf ljk;yj ,snm ljdtltyj lj cdtltybz j,dbyztvjuj.

C rtv kexit ,snm cjukfcys c vytybtv U.V.Vbymrjdcrjuj> xnj $ghtl(zdktybt j,dbytybz drk/xftn j,(zdktybt gjcnfyjdktybz> hfp(zcytybt tuj ceoyjcnb b hfp(zcytybt j,dbyztvjve tuj ghfd.$[37]

Ghjrehjh pyfrjvbn j,dbyztvjuj c gjcnfyjdktybtv j ghbdktxtybb gjcktlytuj d rfxtcndt j,dbyztvjuj gen=v ghtl(zdktybz tve ntrcnf 'njuj gjcnfyjdktybz.

D nt[ ckexfz[> rjulf j,dbyztvsq yt vj;tn cfv ghjxbnfnm gjcnfyjdktybt> yfghbvth> d ckexft ytpyfybz zpsrf> yf rjnjhjv yfgbcfyj gjcnfyjdktybt> vfkjuhfvjnyjcnb> gkj[juj phtybz b n.l.> jyj ljk;yj ,snm ghjxbnfyj ghjrehjhjv dcke[ bkb gthtdjlxbrjv yf zpsrt> rjnjhsv dkflttn j,dbyztvsq.

J,dbyztvjve vj;tn ,snm ghtl(zdktyj j,dbytybt d cjdthitybb ytcrjkmrb[ ghtcnegktybq> j[dfnsdftvs[ ytcrjkmrbvb cnfnmzvb eujkjdyjuj pfrjyf> c rtv kexit ,snm d ghtcnegktybb> cjcnjzotv bp ytcrjkmrb[ hfpyjdhtvtyys[ b cjdthi=yys[ d hfpkbxys[ vtcnf[ b ghb hfpkbxys[ j,cnjzntkmcndf[ ghjnbdjghfdys[ ltqcndbq.
Tcntcndtyyj> xnj ghb jlyjrhfnyjv jpyfrjvktybb c gjcnfyjdktybtv j ghbdktxtybb d rfxtcndt j,dbyztvjuj gjcktlytve ytkturj pfgjvybnm dct afrnbxtcrbt j,cnjzntkmcndf j,dbytybz> rjnjhst tve dvtyz/ncz d dbye b dsldbyenm j,jcyjdfyyst ljdjls d cdj/ pfobne.

Gj'njve hzl ghjwtccefkbcnjd> d xfcnyjcnb> C rtv kexit ,snm D.P.Kerfitdbx cnjzn yf njxrt phtybz> xnj $lkz j,tcgtxtybz pfrjyys[ bynthtcjd b ghfd j,dbyztvjuj ,skj ,s ghfdbkmytt dslfdfnm tve rjgb/ gjcnfyjdktybz bkb hfphtibnm cfvjve cybvfnm rjgb/ 'njuj gjcnfyjdktybz>$[38] xnj yt dspsdftn djphf;tybz> b,j nfrjq gjhzljr ghtl(zdktybz j,dbytybz ,jktt yfl=;yj j,tcgtxbdfk ,s ghfdf j,dbyztvjuj d eujkjdyjv ghjwtcct b gjdscbk ,s jndtncndtyyjcnm ghjrehjhf pf ghfdbkmyjcnm b j,jcyjdfyyjcnm ghtl(zdkztvjuj j,dbytybz.

Ghfdj j,dbyztvjuj gjkexbnm rjgb/ gjcnfyjdktybz j ghbdktxtybb d rfxtcndt j,dbyztvjuj pfabrcbhjdfyj d ghjtrnt ujnjdzotujcz r ghbyznb/ eujkjdyj-ghjwtccefkmyjuj Rjltrcf.

Hfp(zcytybt ceoyjcnb ghtl(zdktyyjuj j,dbytybz pfrk/xftncz d j,zpzntkmyjv hfp(zcytybb ghjrehjhjv /hblbxtcrjq nthvbyjkjubb> jpyfrjvktybb j,dbyztvjuj c ntrcnjv cjjndtncnde/otq cnfnmnb pfrjyf> tckb lbcgjpbwbz cnfnmb pfrjyf ,kfyrtnyfz> nj b c ntrcnjv cjjndtncndce/ob[ ghfdbk> yfghbvth>
$Ghfdbk ljhj;yjuj ldb;tybz$ b n.l.

$Ghb ghtl(zdktybb j,dbytybz kbwfv> rjnjhst d cbke gcb[bxtcrb[ bkb abpbxtcrb[ ytljcnfnrjd yt vjuen cfvb jceotcndkznm cdj= ghfdj yf pfobne> ghbcencndetn pfobnybr& vj;tn ,snm dspdfy pfrjyysq ghtlcnfdbntkm$[39].

$Ufhfynbb ;t cj,k/ltybz ghfd j,dbyztvjuj cjcnjzn d njv> xnj jyb ght;lt dctuj ljk;ys ,snm gjlhj,yj tve hfp(zcytys> f pfntv j,tcgtxtyf djpvj;yjcnm gjkyjq b[ htfkbpfwbb.$[40]

Hfp(zcytybt j,dbyztvjve tuj ghfd ljk;yj ghjbpdjlbnmcz gen=v jukfitybz cn.

95 EGR Kfndbb d xfcnb> jnyjczotqcz r c rtv kexit ,snm cktlcndb/ b hfp(zcytybz cvsckf rf;ljuj t= gjkj;tybz. Ytj,[jlbvj hfp(zcybnm nfr;t ghfdf> ghtlecvjnhtyyst cnfnmzvb 11> 57> 153> 154 EGR Kfndbb. $Hfp(zcytybt j,dbyztvjve tuj ghfd ghb ghtl(zdktybb j,dbytybz yt bcrk/xftn ytj,[jlbvjcnb hfp(zcybnm nfrjdst ghb ghjbpdjlcndt jnltkmys[ ghjwtccefkmys[ ltqcndbq> tckb
'nb ghfdf yt j[dfnsdf/ncz j,obv gthtxytv.$[41] Yf ghfrnbrt dsgjkytybt 'nb[ nht,jdfybq pfrjyf gjlxfc cdjlbncz r njve> xnj ghjrehjh ghjcnj pfxbnsdftn b yt hfp(zcyztn ljcnfnjxyj gjlhj,yj dtcm gthtxtym ghbyflkt;fob[ tve ghfd> f hfdyj ceoyjcnm b pyfxtybt htfkbpfwbb 'nb[ ghfd> xnj ytcjvytyyj eotvkztn pfrjyyjt ghfdj j,dbyztvjuj pyfnm cdjb> ghtlecvjnhtyyst eujkjdyj- ghjwtccefkmysv pfrjyjv ghfdf.

Vj;yj cjukfcbnmcz c vytybtv Y.C.Fktrcttdf>
D.P.Kerfitdbxf> T.Itbyf b lheub[ ghjwtccefkbcnjd> xnj $lkz c rtv kexit ,snm ltqcndbntkmyj cdjtdhtvtyyjq htfkbpfwbb ghtljcnfdktyys[ j,dbyztvjve gj pfrjye ghfd d cnflbb ghtldfhbntkmyjuj cktlcndbz> ytj,[jlbvj dhexfnm tve gtxfnysq ,kfyr> gthtxbckz/obq dct ghfdf j,dbyztvjuj d 'njq cnflbb ghjwtccf> j x=v ltkfnm cjjndtncnde/oe/ jnvtnre d gjcnfyjdktybb j ghbdktxtybb d rfxtcndt j,dbyztvjuj.

Ghb nfrjv gjhzlrt hfp(zcytybz ghfd j,dbyztvsq cvj;tn gjckt jrjyxfybz ljghjcf d cgjrjqyjq j,cnfyjdrt jpyfrjvbnmcz cj dctvb ghfdfvb> rjnjhsvb jy j,kflftn d 'njq cnflbb b ghbyznm vths lkz ltqcndbntkmyjq htfkbpfwbb cdjb[ ghfd.$[42] Nfrjt htitybt djghjcf j hfp(zcytybb j,dbyztvjve tuj ghfd yf ljcelt,yjv hfccktljdfybb cktljdfkj ,s pfrhtgbnm d pfrjyt.

Ytkmpz cjukfcbnmcz c D.V.Cfdbwrbv> rjnjhsq ghtlkfuftn cjcnfdkznm jnltkmysq ghjnjrjk j hfp(zcytybb ghfd j,dbyztvjve d cnflbb ljcelt,yjuj hfccktljdfybz>[43] b,j 'nj ghjcnj ytwtktcjj,hfpyj gjnjve> xnj ghjrehjh ljcnfnjxyj pfuhe;ty cjcnfdktybtv hfpyjuj hjlf ghjwtccefkmys[ ljrevtynjd.

Ghfdj lfdfnm j,(zcytybz gj ghtl(zdktyyjve j,dbytyb/ j,dbyztvsq jceotcndkztn ghb ljghjct> r rjnjhjve cjukfcyj nht,jdfybzv x.1 cn.151 EGR
Kfndbb ghjrehjh j,zpfy ytvtlktyyj ghbcnegbnm gjckt ghtl(zdktybz j,dbytybz.
Tckb ;t ljghjc yt vju ,snm ghjbpdtl=y ytvtlktyyj> nj j ghbxbyf[ ghjvtlktybz ljk;ty ,snm cjcnfdkty ghjnjrjk.

Ecnfyjdktybt pfrjyjv nfrjuj chjrf cjplf=n ufhfynbb htfkmyjuj bcgjkmpjdfybz j,dbyztvsv tuj ghfdf lfdfnm j,(zcytybz gj ghtl(zdktyyjve j,dbytyb/.

Tckb ,s j,dbyztvjuj ljghfibdfkb yt d ntxtybb jghtltk=yyjuj pfrjyjv chjrf gjckt ghtl(zdktybz j,dbytybz> f d pfdbcbvjcnb jn ecvjnhtybz ghjrehjhf> nj lfyyjt ghfdj j,dbyztvjuj vjukj ,s c rtv kexit ,snm ytljcnfnjxyj j,tcgtxtyysv.

Rhjvt njuj> $cj,k/ltybt erfpfyyjuj ghfdbkf yfghfdktyj nfr;t r cjplfyb/ eckjdbq lkz ecnfyjdktybz bcnbys gj ltke.$[44]

Cnfnmz 95 EGR Kfndbb ujdjhbn j, j,(zcytybz[ j,dbyztvjuj> cnfnmb 49 b
151 EGR Kfndbb - j gjrfpfybz[ j,dbyztvjuj.

D cdzpb c 'nbv djpybrftn djghjc% zdkz/ncz kb gjrfpfybz j,dbyztvjuj b tuj j,(zcytybz bltynbxysvb> nj;ltcndtyysvb gjyznbzvb bkb vt;le ybvb tcnm hfpybwf* Yf yfi dpukzl d EGR
Kfndbb pfrjyjlfntkm yt ltkftn hfpkbxbz vt;le j,(zcytybzvb b gjrfpfybzvb j,dbyztvjuj. Njuj ;t vytybz ghblth;bdftncz ,jkmibycndj ghjwtccefkbcnjd> d xfcnyjcnb> V.C.Cnhjujdbx gbitn gj 'njve gjdjle cktle/ott% $Gjrfpfybz j,dbyztvjuj> nj tcnm tuj cjj,otybz c rtv kexit ,snm nt[ bkb bys[ afrnf[> j,cnjzntkmcndf[ ltkf> d nj ;t dhtvz zdkz/ncz b tuj j,(zcytybzvb> d rjnjhs[ dshf;ftncz jnyjitybt j,dbyztvjuj r ghtl(zdktyyjve tve j,dbytyb/ b ghb gjvjob rjnjhs[ j,dbyztvsq pfoboftncz jn 'njuj j,dbytybz.$[45]

J,dbyztvjve ljk;yf ,snm ghtljcnfdktyf djpvj;yjcnm lfdfnm j,(zcytybz d gjkyjv j,(=vt gj gjdjle ghtl(zdktyyjuj tve j,dbytybz> ytpfdbcbvj jn njuj> ljghfibdfkcz kb jy hfytt.

Lfdfnm j,(zcytybz [email protected] - ghfdj j,dbyztvjuj> f yt j,zpfyyjcnm> gj'njve d ckexft jnrfpf jn lfxb gjrfpfybq> f hfdyj lfxb kj;ys[ gjrfpfybq> jy yt ytc=n eujkjdyjq jndtncndtyyjcnb.

Cfv j,dbyztvsq htiftn> rfrbt j,(zcytybz cktletn ghbdtcnb gj ghtl(zdktyyjve j,dbytyb/. $J,(zcytybz j,dbyztvjuj vjuen rfcfnmcz% [email protected] afrnbxtcrjq cnjhjys ltzybz> erfpfyyjuj d frnt> ajhvekbhe/otv j,dbytybt& ,@ /hblbxtcrjq tuj cnjhjys !rdfkbabrfwbz> cvzuxf/obt c rtv kexit ,snm jnzuxf/obt jndtncndtyyjcnm j,cnjzntkmcndf> vthf [email protected]& [email protected] ljcnfnjxyjcnb ljrfpfntkmcnd lkz dsdjlf j dbyjdyjcnb& [email protected] jnyjitybz j,dbyztvjuj r jnltkmysv ljrfpfntkmcndfv> bccktljdfyysv yf ljcelj,yjv hfccktljdfybb bkb celt& [email protected] bpkj;tybz afrnjd> rfr jyb bpdtcnys cfvjve j,dbyztvjve> d cdzpb c bccktljdfybtv jnltkmys[ ljrfpfntkmcnd$.[46]

D eujkjdyjv ghjwtcct Kfndbb ghfdj j,dbyztvjuj lfdfnm j,(zcytybz gj ceotcnde ghtl(zdktyyjuj j,dbytybz ufhfynbhetncz c rtv kexit ,snm ghjrehjhf hfp(zcybnm tve ceoyjcnm ghtl(zdktyyjuj j,dbytybz> gjckt xtuj ytvtlktyyj yfxfnm ljghjc.

D yfxfkt ljghjcf j,dbyztvjve cnfdbnmcz djghjc> gjyznyj kb tve ghtl(zdktyyjt j,dbytybt b ghbpyf=n kb jy ct,z dbyjdysv d byrhbvbybhetvjv tve ghtcnegktybb.

J,dbyztvsq vj;tn ghbpyfnm ct,z dbyjdysv gjkyjcnm/> xfcnbxyj bkb djj,ot yt ghbpyfnm ct,z dbyjdysv.

Ghbye;ltybt r lfxt gjrfpfybq ghb ljghjct gen=v ghbvtytybz ytpfrjyys[ ltqcndbq cj cnjhjys ghjrehjhf> zdkztncz ghtcnegktybtv !cn. 172
ER [email protected]

Ufhfynbhez cjdthityyj cdj,jlyjt bpkj;tybt j,dbyztvsv cdjb[ gjrfpfybq> eujkjdyj-ghjwtccefkmyjt pfrjyjlfntkmcndj Kfndbb !cn.

153 EGR [email protected] nht,etn jn ghjrehjhf> xnj,s ghjnjrjk ljghjcf gthtl tuj gjlgbcfybtv ghtl(zdkzkcz j,dbyztvjve lkz ghjxntybz bkb gj ghjcm,t j,dbyztvjuj ghjxbnsdfkcz tve ghjrehjhjv> j x=v ytj,[jlbvj cltkfnm jnvtnre d ghjnjrjkt. xnj ghjxbnsdfybt ghjnjrjkjf ljghjcf cfvbv j,dbyztvsv cktletn ghbpyfnm ,jktt ghfdbkmysv[47]. Ljgjkytybz b gjghfdrb> dyjcbvst d ghjnjrjk> gjckt ghjxntybz ghtlcnfdkz/n gj ceotcnde ljgjkybntkmyst gjrfpfybz j,dbyztvjuj b gjlkt;fn j,zpfntkmyjve pfytctyb/ d ghjnjrjk.

Gj'njve ghjnjrjk d 'njq xfcnb dyjdm gjlgbcsdftncz dctvb kbwfvb> ghbybvfdibvb exfcnbt d ljghjct.

Df;yjq ufhfynbtq hfccvfnhbdftvjuj ghfdf j,dbyztvjuj zdkztncz nht,jdfybt pfrjyf pfytcnb gjrpfybz d ghjnjrjk gj djpvj;yjcnb ljckjdyj b d gthdjv kbwt.

Vs cjukfcys c B.K.Gtnhe[bysv> cxbnf/obv> xnj j,(zcytybz j,dbyztvjuj vjuen ,snm bpkj;tys d gbcmvtyys[ pfzdktybz[> [jlfnfqcndf[> $d ytrjnjhs[ ghtlecvjnhtyys[ pfrjyjv ckexfz[ j,(zcytybz j,dbyztvjuj vjuen abrcbhjdfnmcz ghjrehjhjv d ghjnjrjkf[ ghjwtccefkmys[ ltqcndbq> yt cdzpfyys[ c ljghjcjv j,dbyztvjuj.$[48]

Dct dscrfpfyyst !kb,j bpkj;tyyst [email protected] j,dbyztvsv ljdjls b cjj,hf;tybz gjlkt;fn nofntkmyjq b dctcnjhjyytq ghjdthrt.

Celt,yjq ghfrnbrt bpdtcnys ckexfb> rjulf bp-pf yfheitybz 'njuj nht,jdfybz jnvtyzkbcm celt,yst ghbujdjhs c gthtlfxtq ltkf yf yjdjt hfccvjnhtybt cj cnflbb ljcelt,yjuj hfccktljdfybz.

C djghjcjv j ghjwtccefkmys[ ufhfynbz[ j,dbyztvjuj ntcyj cdzpfyj ghbvtytybt vth ghtctxtybz.

D cjjndtncndbb cj cn.

69 EGR Kfndbb $vthfvb ghtctxtybz zdkz/ncz% gjlgbcrf j ytdstplt> kbxyjt gjhexbntkmcndj> pfkju> gthtlfxf gjl yflpjh gjkbwbbb> ljvfiybq fhtcn> pfrk/xtybt gjl cnhf;e> gthtlfxf djtyyjcke;fotuj gjl yflpjh rjvfyljdfybz djbycrjq xfcnb> gthtlfxf ytcjdthityyjktnytuj gjl yflpjh hjlbntktq> jgtreyjd bkb gjgtxbntktq$.

Vthf ghtctxtybz - 'nj yt vthf yfrfpfybz> b,j yfrfpfybt ghbvtyztncz r kbwe> ghbpyfyyjve celjv dbyjdysv d cjdthitybb ghtcnegktybz> f vthf ghtctxtybz - kbim r kbwe> j,dbyztvjve d cjdthitybb ghtcnegktybz.

Nfr rfr vths ghtctxtybz juhfybxbdf/n cdj,jle j,dbyztvjuj b pfnhfubdf/n tuj bynthtcs> bp,bhftvfz d jnyjitybb j,dbyztvjuj vthf ghtctxtybz dctulf cjhfpvthztncz c ntv yfrfpfybtv> rjnjhjt vj;tn ,snm ghbvtytyj r j,dbyztvjve cjukfcyj cnfnmt eujkjdyjuj Rjltrcf> gj rjnjhjq rdfkbabwbhetncz byrhbvbybhetvjt j,dbyztvjve ghtcnegktybt. "nbv ghtcktletncz wtkm bp,t;fnm ghbvtytybz r j,dbyztvjve d ghjwtcct hfccktljdfybz b hfp,bhfntkmcndf ltkf nfrb[ vth ghtctxtybz> rjnjhst ,skb ,s nz;tktt> xtv nj yfrfpfybt> r rjnjhjve j,dbyztvjuj vj;tn ghbujdjhbnm cel> xnj zdkztncz ceotcndtyyjq ufhfynbtq j,dbyztvjuj jn ytj,jcyjdfyyjuj ghbvtytybz vths ghtctxtybz.

J ghbyznbb vths ghtctxtybz ghjrehjh dsyjcbn vjnbdbhjdfyyjt gjcnfyjdktybt> rjnjhjt d cjjndtncndbb c nht,jdfybzvb cn.

71 EGR C rtv kexit ,snm j,zpfy j,(zdbnm kbwe> d jnyjitybb rjnjhjuj jyj dsytctyj.

Eujkjdyj-ghjwtccefkmysq pfrjy nht,etn> xnj,s ghjrehjh ghb bp,hfybb vths ghtctxtybz exbnsdfk nz;tcnm cjdthi=yyjuj ghtcnegktybz> kbxyjcnm j,dbyztvjuj> dthjznyjcnm erkjytybz j,dbyztvjuj jn hfccktljdfybz b celf> djcghtgzncndjdfybt ecnfyjdktyb/ bcnbys> hjl pfyznbq j,dbyztvjuj> tuj djphfcn> cjcnjzybt pljhjdmz> ctvtqyjt gjkj;tybt b lheubt j,cnjzntkmcndf.

Ghbvtytybt njuj bkb byjuj dblf vth ghtctxtybz njxyj htukfvtynbhetncz cgtwbfkmyj ghtlecvjnhtyysvb cnfnmzvb eujkjdyj-ghjwtccefkmyjuj pfrjyjlfntkmcndf.

Cjukfcyj cn.

76 EGR Kfndbb> pfrk/xtybt gjl cnhf;e> zdkzzcm yfb,jktt nz;=kjq bp dct[ vth ghtctxtybz> ghbvtyztvs[ yf ghfrnbrt> $ghbvtyztncz kbim gj ltkfv j ghtcnegktybz[> pf rjnjhst pfrjyjv ghtlecvjnhtyj yfrfpfybt d dblt kbitybz cdj,jls. D jnyjitybb c rtv kexit ,snm pfrk/xtybt gjl cnhf;e d rfxtcndt vths ghtctxtybz vj;yj ghbvtyznm njkmrj d bcrk/xbntkmys[ ckexfz[> tckb 'nj ytj,[jlbvj d cdzpb c nz;tcnm/ cjdthi=yyjuj ghtcnegktybz> kbxyjcnm/ dbyjdyjuj bkb gjdnjhyjuj cjdthitybz ghtcnegktybz.$.

Ghbvtytybt lfyyjq vths ghtctxtybz yfb,jktt ntcyj cdzpfyj c ghbywbgjv ytghbrjcyjdtyyjcnb kbxyjcnb> pfrhtgk=yyjq d Cfndthcvt KH.

$Jcyjdysv cjlth;fybtv ytghbrjcyjdtyyjcnb kbxyjcnb rfr ghbywbgf eukjdyjuj ghjwtccf zdkztncz nfrjq ghjwtccefkmytsq gjhzljr ghjbpdjlcndf gj eujkjdysv ltkfv> ghb rjnjhjv j,dbyztvsq c rtv kexit ,snm juhf;l=y jn ytpfrjyyjuj bkb ytj,jcyjdfyyjuj fhtcnf> f nfr;t k/,jq lheujq vths ghtctxtybz b djj,ot k/,jq vths ghjwtccefkmyjuj ghbye;ltybz> ,eltn ufhfynbhjdfy jn rfrjuj-kb,j ghjbpdjkf d ghbvtytybb ghbyelbntkmys[ vth.$[49]

Ytghbrjcyjdtyyjcnm kbxyjcnb d cnflbb ljcelt,yjuj c rtv kexit ,snm ufhfynbhetncz ntv> xnj yb jlyj kbwj yt vj;tn ,snm fhtcnjdfyj ,tp cfyrwbb celmb.

Jlyjq bp df;ytqib[ ufhfynbq j,dbyztvjuj zdkztncz tuj ghfdj j,;fkjdfnm bp,hfyye/ d jnyjitybb tuj vthe c rtv kexit ,snm D eujkjdyj-ghjwtccefkmyjv Rjltrct Kfndbb ecnfyjdkty hzl ljgjkyb- ntkmys[ ufhfynbq ghb pfrk/xtybb j,dbyztvjuj gjl cnhf;e.

Rfrbt ;t 'nj ljgjkybntkmyst ufhfynbb*

Cjukfcyj cn. 79 EGR Kfndbb $ghb yfkbxbb e kbwf> pfrk/x=yyjuj gjl cnhf;e> ytcjdthityyjktnyb[ ltntq> jcnf/ob[cz ,tp yflpjhf> ghjrehjh j,zpfy gthtlfnm b[ yf gjgtxtybt hjlcndtyybrjd vkv lheub[ kbw bkb exht;ltybq.$ Ltnb d gjlj,ys[ ckexfz[ vjuen ,snm gjvtotys> yfghbvth> d ltncrbq ljv> irjke- bynthyfn b n.g. Tckb e pfrk/x=yyjuj gjl c rtv kexit ,snm jcnf=ncz ,tp yflpjhf bveotcndj bkb ;bkbot> nj ghjrehjh j,zpfy ghbyznm vths r j,tcgtxtyb/ b[ j[hfys> xnj x=nrj dshf;tyj d cn.

80 EGR Kfndbb.

J ghbyzns[ vthf[ d jnyjitybb ltntq> bveotcndf bkb ;bkbof> ghjrehjh j,zpfy cjj,obnm pfrk/x=yyjve gjl cnhf;e.

Nfr> gj eujkjdyjve ltke (
02206693> djp,e;ltyyjve gj afrne e,bqcndf Ufkbys F-djq> gj ghbpyfrfv ghtcnegktybz> ghtlecvjnhtyyjuj cn. 98 ER Kfndbb> r eujkjdyjq jndtncndtyyjcnb ,sk ghbdktx=y t= ve; F.F-d> r rjnjhjve d rfxtcndt vths ghtctxtybz ,skj ghbvtytyj pfrk/xtybt gjl cnhf;e. Ddble njuj> xnj e j,dbyztvjuj ,tp yflpjhf jcnfkfcm tuj rdfhnbhf> ghjrehjh yfghfdbk
[jlfnfqcndj d cfvjeghfdktybt hfqjyf j, j[hfyt rdfhnbhs F.F-df.[50]

D erfpfyys[ cnfnmz[ EGR Kfndbb> rfr vs dblbv> pfrjyjlfntkm yt ujdjhbn j ghjwtccefkmyjq ajhvt ghbyznbz vth gjgtxtybz j ltnz[> j[hfys bveotcndf b
;bkbof pfrk/x=yyjuj gjl cnhf;e.

Ghtlcnfdkztncz> xnj cktljdfkj ,s ecnfyjdbnm ghjwtccefkmye/ ajhve lfyys[ ltqcndbq ghjrehjhf> b,j c rtv kexit ,snm ghfrnbrt xfcnj dcnhtxf/ncz eujkjdyst ltkf> ult cjjndtncnde/obq jhufy dsgjkybk nht,jdfybz cn.cn. c rtv kexit ,snm b 80 EGR Kfndbb> jlyfrj 'nj yt yfikj jnhf;tybz d vfnthbfkf[ ltkf b> cktljdfntkmyj> d celt c rtv kexit ,snm'njv yt ,eltn bpdtcnyj.

Pfrjyjv ghtlecvjnhtyf j,zpfyyjcnm ghjrehjhf cjj,ofnm j, fhtcnt gj vtcne hf,jns b ctvmt j,dbyztvjuj !cn. 76 EGR [email protected]

Erfpfyyst ljgjkybntkmyst ufhfynbb ghfd j,dbyztvjuj Y.D.:juby>
A.Y.Afnrekkby jnyjczn r uheggt ufhfynbq> $rjnjhst cdzpfys c j[hfyjq bys[ kbxys[ ghfd b bveotcndtyys[ bynthtcjd j,dbyztvjuj.$[51]

C rtv kexit ,snm ufhfynbtq pfrjyyjcnb b j,jcyjdfyyjcnb pfrk/xtybz gjl cnhf;e zdkztncz nht,jdfybt cn.

68 EGR Kfndbb erfpsdfnm d gjcnfyjdktybb j pfrk/xtybb gjl cnhf;e> rfrbt rjyrhtnyst j,cnjzntkmcndf zdbkbcm jcyjdfybtv lkz c rtv kexit ,snm 'njq vths ghtctxtybz.

Vs cjukfcys c vytybtv ?.L.Kbdibw> xnj c rtv kexit ,snm gjkj;tybt yt njkmrj yt ghjnbdjhtxbn j,otve nht,jdfyb/ - vjnbdbhjdfnm bp,hfybt k/,jq vths ghtctxtybz> yj c rtv kexit ,snm ecbkbdftn tuj ghbvtybntkmyj r nfrjq vtht> rfr pfrk/xtybt gjl c rtv kexit ,snm.

Cktletn jnvtnbnm> xnj bp vjnbdbhjdfyyjuj gjcnfyjdktybz j,dbyztvsq vj;tn ezcybnm ghbxbys tuj fhtcnf b j,;fkjdfnm ghbdtl=yyst d y=v afrns.

Eujkjdyj-ghjwccefkmysq pfrjy juhfybxbdftn cjlth;fybt gjl cnhf;tq jghtltk=yysvb chjrfvb !cn. 77 EGR [email protected] 'nb chjrb pfrjy x=nrj jnuhfybxbdftn jn chjrjd hfccktljdfybz.

Ghjlktybt chjrf c rtv kexit ,snm gjl cnhf;tq hfdyjcbkmyj lfxt cfyrwbb yf fhtcn> gj'njve pfrjy j,zpsdftn ghjrehjhf vjnbdbhjdfnm gjcnfyjdktybt j ghjlktybb chjrf cjlth;fybz j,dbyztvjuj gjl cnhf;tq.

Tckb chjr cjlth;fybz gjl cnhf;tq yt ghjlk=y d ecnfyjdktyyjv pfrjyjv gjhzlrt> nj tuj bcntxtybt zdkztncz jcyjdfybtv lkz jcdj,j;ltybz c rtv kexit ,snm pfrk/x=yyjuj gjl cnhf;e d rfxtcndt vths ghtctxtybz. Yfxfkmybr vtcnf c rtv kexit ,snm pfrk/xtybz
!cktlcndtyyjuj [email protected] j,zpfy yt gjplytt ctvb cenjr lj bcntxtybz chjrf gbcmvtyyj edtljvbnm j, 'njv ghjrehjhf> d ghjbpdjlcndt rjnjhjuj yf[jlbncz eujkjdyjt ltkj> rjnjhsq cdjbv gjcnfyjdktybtv jcdj,j;- lftn pfrk/x=yyjuj.

D cjjndtncndbb c x.

5 c rtv kexit ,snm. 77 EGR Kfndbb dhtvz> rjnjhjt pfnhfxtyj j,dbyztvsv yf jpyfrjvktybt c vfnthbfkfvb ltkf d gjhzlrt cn. 203 EGR Kfndbb> yt d[jlbn d chjr cjlth;fybz gjl cnhf;tq. Yf jcyjdfybb cn. 44 ER Kfndbb> d chjr jn,sdfybz yfrfpfybz pfcxbnsdftncz dhtvz> ghjdtl=yyjt gjl cnhf;tq dj dhtvz ljcelt,yjuj hfccktljdfybz.

Bp ghtpevgwbb ytdbyjdyjcnb dsntrftn df;yjt gjkj;tybt - j,zpfyyjcnm ljrfpsdfybz dbyjdyjcnb j,dbyztvjuj kt;bn yf j,dbybntkt> f yt yf j,dbyztvjv> xnj pfrhtgktyj d cnfnmt 191 EGR Kfndbb.

Bc[jlz bp gjkj;tybq> pfrhtgk=yys[ d cnfnmz[ 50 b 95 EGR Kfndbb> vs vj;tv crfpfnm> xj ghtlcnfdktybt ljrfpfntkmcnd j,dbyztvsv zdkztncz kbim tuj ghfdjv> dsntrf/obv bp ghfdf pf pfobne.

"njuj vytybz ghblth;bdftncz
,jkmibycndj ghjwtccefkbcnjd.[53]

Ghfdj ghtljcnfdkznm ljrfpfntkmcndf d cnflbb ljcelt,yjuj hfccktljdf- ybz j,dbyztvsq jceotcndkztn> ytgjchtlcndtyyj gthtlfdfz ghjrehjhe gbcmvtyyst ljrfpfntkmcndf b lfdfz gjrfpfybz& pfzdkzz [jlfnfqcndf j ljghjcf[ cdbltntktq> ghjbpdjlcndt jcvjnhjd> dspjd cgtwbfkbcnjd> yfpyfxtybb 'rcgth- nbp> bcnht,jdfybb gbcmvtyys[ ljrfpfntkmcnd b n.l.& exfcndez d cktlcndtyys[ ltqcndbz[.

ЕGhjrehjh j,zpfy j,tcgtxbnm j,dbyztvjve djpvj;yjcnm jceotcndbnm ghfdj yf ghtlcnfdktybt ljrfpfntkmcnd> jlyfrj r ghtlcnfdktyysv ljrfpfntkmcndfv jy ljk;ty gjl[jlbnm rhbnbxtcrb.

Ghjrehjh yt dghfdt jnrkjybnm ghtlcnfdktyyst j,dbyztvsv ljrfpfntkmcndf> tckb jyb bvt/n ceotcndtyyjt pyfxtybt lkz ltkf> nj tcnm yfghfdktys yf dszcytybt j,cnjzntkmcnd> rjnjhst d cjjndtncndbb c nht,jdfybzvb cn.

c rtv kexit ,snm EGR Kfndbb c rtv kexit ,snm ljrfpsdfyb/.

Bcgjkmpez gthde/ ajhve jceotcndktybz hfccvfnhbdftvjuj ghfdf j,dbyztvjuj> gjcktlybq ghtlcnfdkztn hfpkbxyst cghfdrb> [fhfrnthbcnbrb b lheubt ljrevtyns> rjnjhst ghtlcnfdkz/n gj tuj ghjcm,t nfr;t exht;ltybz> ghtlghbznbz> hjlcndtyybrb.

D ckexfz[> rjulf jghtltk=yyjt ljrfpfntkmcndj yt yf[jlbncz d hfcgjhz;tybb j,dbyztvjuj> gjcktlybq [jlfnfqcndetn j tuj bcnht,jdfybb b ghbj,otybb r ltke.

D cktlcndtyyjq b celt,yjq ghfrnbrt xfcnj dcnhtxf/ncz ckexfb> rjulf j,dbyztvsq [jlfnfqcndetn j ljghjct cdbltntktq> rjnjhst> rfr ghfdbkj> ghjrehjhe ytbpdtcnys.

Cktletn jnvtnbnm> xnj ghjwtlehf ghtlcnfdktybz ljrfpfntkmcnd ghjrehjhe
EGR Kfndbb yt ghtlecvjnhtyf. Nfr d x. 3 cn. 50 EGR Kfndbb ujdjhbncz njkmrj j njv> xnj ljrfpfntkmcndf vjuen ,snm ghtlcnfdktys gj cdjtq bywbfnbdt j,dbyztvsv b lheubvb exfcnybrfvb ghjwtccf> f rfrjdj ghjwtc-cefkmyjt pfrhtgktybt d eujkjdyjv ltkt erfpfyys[ ljrfpfntkmcnd> pfrjyjlfntkm yt ujdjhbn.

B.K.Gtnhe[by ghtlkfuftn ldf dfhbfynf% [email protected] ghtlcnfdktybt ljrfpfntkmcnd ghjbpdjlbnm d ghbcencndbb gjyzns[ b jajhvkznm ghjnjrjkjv> d rjnjhjv cktletn bpkj;bnm pfzdktybt j,dbyztvjuj j ghtlcnfdkztvjv ljrfpfntkmcndt> vtcnj b dhtvz tuj j,yfhe;tybz> ytj,[jlbvjcnm tuj ghbj,otybz r ltke> [jlfnfqcndj j,dbyztvjuj c rtv kexit ,snm ghbj,otybb ljrfpfntkmcndf r ltke> f hfdyj lfyyst jcvjnhf ghtlcndktyyjuj ljrfpfntkmcndf. Dcktl pf 'nbv ghjrehjh dsyjcbn gjcnfyjdktybt j ghbj,otybb ghtlcnfdktyyjuj ljrfpf-ntkmcndf r ltke bkb gjcnfyjdktybz j, jnrfpt d [jlfnfqcndt j,dbyztvjuj j ghbj,otybb ljrfpfntkmcndf.
[email protected] ghjbpdjlbncz dstvrf ghtlcnfdktyyjuj ljrfpfntkmcndf c gjcktle/obv ljghjcjv j,dbyztvjuj gj gjdjle 'njuj ljrfpfntkmcndf b dsytctybtv gjcnfyjdktybz j ghbj,otybb tuj r ltke.[54] Fdnjhe ghtlcnfdkztncz ,jktt wtktctj,hfpysv nfrjq gjhzljr> ghb rjnjhjv d [jlt ljghjcf j,dbyztvsq cjj,oftn j ljrfpfntkmcndt> yf[jlzotvcz d tuj hfcgjhz;tybb> vtcnt b dhtvtyb tuj j,yfhe;tybz> j ytj,[jlbvjcnb tuj ghbj,otybz r ltke.

Lfktt ghjrehjh dsyjcbn gjcnfyjdktybt j dstvrt ghtlcnfdktyyjuj ljrfpfntkmcndf b ghbj,otybb tuj r ltke gjckt jcvjnhf bkb dsyjcbn gjcnfyjdktybt j, jnrfpt d eljdktndjhtybb [jlfnfqcndf j,dbyztvjuj j ghbj,otybb ljrfpfntkmcndf.

Jceotcndktybt j,dbyztvsv ghfdf pfzdkznm [jlfnfqcndf - jlyf bp ajhv exfcnbz tuj d ghjwtcct ljrfpsdfybz. Rheu djghjcjd> gj rjnjhsv j,dbyztvsq vj;tn pgzdkznm [jlfnfqcndf> pfrjyjv yt jghtltk=y.

{jlfnfqcndf vjuen ,snm pfzdktys j,dbyztvsv c rtv kexit ,snm hfpkbxysv djghjcfv> djpybrf/obv d ghjwtcct ljrfpsdfybz> jn ghfdbkmyjuj hfphtitybz rjnjhs[ pfdbcbn ecnfyjdktybt bcnbys gj ltke. Pfzdkznm [jlfnfqcndf j,dbyztvsq vj;tn d k/,jq ajhvt - gbcmvtyyjq bkb ecnyjq. "nj ghfdj j,dbyztvjuj ufhfynbhetncz j,zpfyyjcnm/ ghjrehjhf ghbyznm [jlfnfqcndj> ghbj,obd tuj r ltke yfhzle c lheubvb vfnthbfkfvb> tckb jyj gjlfyj d gbcmvtyyjq ajhvt& tckb ;t j,dbyztvsq pfzdkztn ecnyjt [jlfnfqcndj - pfytcnb tuj d ghjnjrjk ljghjcf b bcgjkybnm> tckb afrns> j, ecnfyjdktybb rjnjhs[ [jlfnfqcndetn j,dbyztvsq> bvt/n pyfxtybt lkz ltkf.

Lheujq ufhfynbtq ghfdbkmyjuj htitybz 'njuj djghjcf zdkztncz nht,jdfybt pfrjyf> xnj,s j, jnrjytybb [jlfnfqcndf j,dbyztvjuj ghjrehjh dsytc vjnbdbhjdfyyjt gjcnfyjdktybt !cn. 1301 EGR [email protected] "nj gjcnfyjdktybt cjj,oftncz pfzdbditve tuj j,dbyztvjve> rjnjhsq dghfdt tuj j,;fkjdfnm dsitcnjzotve ghjrehjhe.

Tckb [jlfnfqcndj ,skj jlyf;ls pfzdktyj b jnrkjytyj> nj 'nj yt jpyfxftn> xnj ytkmpz pfzdbnm nj ;t [jlfnfqcndj dyjdm ghb yfkbxbb r njve jcyjdfybq.

Jnrfp eljdktndjhbnm [jlfnfqcndj njkmrj gjnjve> xnj jyj hfytt jnrkjyzkjcm> ytljgecnbvj ,tp hfccvjnhtybz tuj gj ceotcnde. $Jnrkjyzz ytj,jcyjdfyyst> ghjnbdjhtxfobt pfrjye [jlfnfqcndf> cktlcndtyyst jhufys yt ljk;ys jnrfpsdfnm d [jlfnfqcndf[> yfghfdktyys[ yf pfobne ghfd j,dbyztvjuj> ufhfynbhjdfyys[ pfrjyjv. Ytj,jcyjdfyyjt jnrkjytybt pfrjyys[ [jlfnfqcnd j,dbyztvjuj yfyjcbn eoth, yt njkmrj tuj bynthtcfv> yj b bynthtcfv cktlcndbz.$[55]

Tcntcndtyyj> xnj j,dbyztvsq> pfzdkzz [jlfnfqcndj> ljk;ty erfpfnm lkz ecnfyjdktybz rfrb[ afrnjd jy ghjcbn dsgjkytybz njuj bkb byjuj ltqcndbz cj cnjhjys ghjrehjhf> ,tp c rtv kexit ,snm 'njuj nht,jdfybz [jlfnfqcndj yt ,eltn bvtnm ghjwtccefkmyjuj pyfxtybz.

$Ghb hfphtitybb pfzdktyys[ [jlfnfqcnd ghjrehjh ljk;ty bc[jlbnm bp ytj,[jlbvjcnb j,tcgtxbnm dctcnjhjyytt> gjkyjt b j,(trnbdyjt bccktljdfybt j,cnjzntkmcnd ltkf c ntv> xnj,s vjvtyn celf ,sk vfrcbvfkmyj ghb,kb;ty r vjvtyne cjdthitybz ghtcnegktybz$.[56]

D ckexft eljdktndjhtybz [jlfnfqcndf ghjrehjh vj;tn juhfybxbnmcz ecnysv cjj,otybtv bkb gbcmvtyysv edtljvktybtv.

J,dbyztvst byjulf djp,e;lf/n
[jlfnfqcndf j cdj=v exfcnbb d ghjbpdjlcndt cktlcndtyys[ ltqcndbq. Yf ljcelt,yjv hfccktljdfybb j,dbyztvsq bvttn ghfdj exfcndjdfnm d cktlcndtyys[ c rtv kexit ,snm d [jlt rjnjhs[ j,yfhe;bdf/ncz> ghjwtccefkmyj pfrhtgkz/ncz b ghjdthz/ncz ljrfpfntkmcndf. Bpdtcnyj> xnj ytrjnjhst cktlcndtyyst ltqcndbz ytdjpvj;yj ghjdjlbnm ,tp j,dbyztvjuj.

Vs cjukfcys c vytybtv D.P.Kerfitdbx> xnj $exfcnbt j,dbyztvjuj d ghjbpdjlcndt jnltkmys[ cktlcndtyys[ ltqcndbq vj;tn jrfpfnm cthm=pye/ gjvjom hfccktljdfyb/ d ecnfyjdktybb j,cnjzntkmcnd> bvt/ob[ ceotcndtyyjt pyfxtybt gj lfyyjve ltke.$[57]

Lkz j,tcgtxtybz dctcnjhjyytuj> gjkyjuj b j,(trnbdyjuj bccktljdfybz j,cnjzntkmcnmd b lkz dsytctybz pfrjyyjuj b j,jcyjdfyyjuj htitybz gj eujkjdyjve ltke pfrjy !cn.

22 EGR [email protected] nht,etn> xnj,s nt kbwf> c rtv kexit ,snm pfybvf/ncz hfccktljdfybtv> hfphtitybtv eujkjdyjuj ltkf b jceotcndktybtv yflpjhf pf cj,k/ltybtv pfrjyyjcnb d eujkjdyjv celjghjbpdjlcndt> f nfr;t lheubt exfcnybrb ,skb j,(trnbdys b ,tcghbcnhfcnys.

Ufhfynbtq nfrjq j,(trnbdyjcnb b ,tcghbcnhfcnyjcnb zdkztncz ecnfyjdktybt nht,jdfybz j,zpfntkmyjcnb jndjlf kbw> gthtxbcktyys[ d cn. 22
EGR Kfndbb> $tckb jyb kbxyj> ghzvj bkb rjcdtyyj pfbynthtcjdfys d 'njv ltkt$.

D cnflbb ljcelt,yjuj hfccktljdfybz 'nj nht,jdfybt jnyjcbncz r ljpyfdfntk/> ghjrehjhe> 'rcgthne b gthtdjlxbre.

$Gjl ghzvjq kbxyjq pfbynthtcjdfyyjcnm/ gjybvftncz nfrfz pfbynthtcjdfyyjcnm d lfyyjv rjyrhtnyjv ltkt> ghb rjnjhjv exfcnybr celjghjbpdjlcndf bvttn vfnthbfkmysq bkb byjq kbxysq bynthtc> rjnjhsq ,eltn bkb vj;tn ,snm c rtv kexit ,snm d ghjwtcct hfccktljdfybz bkb celt,yjuj hfp,bhfntkmcndf eujkjdyjuj ltkf.

Gjl rjcdtyyjq kbxyjq pfbynthtcjdfyyjcnm/ gjybvftncz nfrfz pfbynthtcjdfyyjcnm> ghb rjnjhjq exfcnybr celjghjbpdjlcndf> [jnz ytgjchtlcndtyyj yt pfbynthtcjdfy d bc[jlt ljcelt,yjuj hfccktljdfybz> celt,yjuj hfp,bhfntkmcndf bkb c rtv kexit ,snm celf> yj pfbynthtcjdfyst kbwf> bynthtcs rjnjhs[ yt ,tphfpkbxys exfcnybre d cbke hjlcndtyys[ cdzptq>
,kbprb[ jnyjitybq b njve gjlj,ys[ ghbxby.$[58]

Tckb e ghjrehjhf bvt/ncz ghbxbys> gj rjnjhsv tve vj;tn ,snm lfy jndjl j,dbyztvsv> jy j,zpfy pfzdbnm cfvjjndjl> j x=v ljk;ty edtljvbnm dsitcnjzotuj ghjrehjhf.

J,dbyztvsq> pfzdkzz jndjl ghjrehjhe> j,hfoftncz ytgjchtlcndtyyj r ytve> kb,j r dsitcnjzotve ghjrehjhe.

J afrnt pfzdktybz jndjlf jnvtxftncz d vfnthbfkf[ ltkf.

Jndjl ljk;ty ,snm vjnbdbhjdfy> nj tcnm j,dbyztvsq !bkb tuj [email protected] ljk;ys erfpfnm ghbxbys jndjlf> nt afrns> rjnjhst gjlndth;lf/n kbxye/ pfbynthtcjdfyyjcnm ghjrehjhf.

"nj ghfdj j,dbyztvjuj ufhfynbhetncz> dj-gthds[> ntv> xnj ghjrehjh j,zpfy yfghfdbnm dsitcnjzotve ghjrehjhe pfzdktybt j, jndjlt& f dj-dnjhs[> ecnfyjdktyyjq pfrjyjv j,zpfyyjcnb dsitcnjzotuj ghjrehjhf hfphtibnm pfzdktyysq jndjl> jlyfrj dc= 'nj yt ghbjcnfyfdkbdftn ghjdtltybz hfccktljdfybz c rtv kexit ,snm hfphtitybz pfzdktybz j, c rtv kexit ,snm !cn.

42 EGR [email protected]

Fdnjh jnvtxftn> xnj d jnkbxbt jn chjrjd jndjlf ljpyfdfntkz !cn. 46
EGR [email protected]> chjrb hfccvjnhtybz pfzdktybq j, jndjlt ghjrehjhf d ltqcnde/otv eujkjdyj-ghjwtccefkmyjv pfrjyjlfntkmcndt yt ghtlecvjnhtys.

D cdzpb c xtv cxbnf/ ytj,[jlbvsv lkz j,tcgtxtybbz gjkyjq ufhfynbb j,(trnbdyjcnb b
,tcghbcnhfcnyjcnb ddtcnb fyfkjubxyst chjrb hfccvjnhtybz c rtv kexit ,snm ghjrehjhf.
Jlyfrj> cktletn ghtljcnthtxm jn kturjdthyjuj ghbyznbz k/,juj jndjlf> pfzdkztvjuj ghjrehjhe gj vjnbde> xnj tuj c rtv kexit ,snm zrj,s> dspsdf/n cjvytybz d tuj ,tcghbcnhfcnyjcnb.

Gjl 'nbv ghtlkjujv j,dbyztvst byjulf gsnf/ncz jndtcnb jn hfccktljdfybz ltkf bybwbfnbdyjuj> cgjcj,yjuj ghjrehjhf> d rjnjhjv jyb xedcnde/n jgfcyjuj ghjnbdybrf> vjueotuj gjkyjcnm/ hfcrhsnm cjdthi=yyst bvb ghtcnegktybz.

c rtv kexit ,snm

Yfghbvth> c rtv kexit ,snm hfccktljdfybb eujkjdyjuj ltkf (
04100297 gj j,dbytyb/ Dkflbvbhf G-rf d cjdthitybb ghtcnegktybz> ghtlecvjnhtyyjuj x.

2 cn. 1621 ER Kfndbb> tve d rfxtcndt vths ghtctxtybz
,skj ghbvtytyj pfrk/xtybt gjl cnhf;e. D cdzpb c ntv> xnj j,dbyztvsq> yf[jlzcm gjl cnhf;tq> gjchtlcndjv ytktufkmyjq gthtgbcrb c hjlcndtyybrfvb gsnfkcz jrfpfnm lfdktybt yf cdbltntktq b gjnthgtdib[ gj ltke> ghjrehjh lj,bkcz gthtdjlf j,dbyztvjuj bp cktlcndtyyjuj bpjkznjhf n/hmvs Vfnbcf d bpjkznjh Ltgfhnfvtynf gjkbwbb VDL KH. Gjckt 'njuj j,dbyztvsq D.G-r pfzdbk jndjl ghjrehjhe> ecvjnhtd d nfrb[ tuj ltqcndbz[ ghtldpznjt r ytve jnyjitybt. Dsitcnjzobv ghjrehjhjv pfzdktybt j, jndjlt jnrkjytyj rfr ytj,jcyjdfyyjt.[59]

Pfzdktybt j, jndjlt 'rcgthne b gthtdjlxbre c rtv kexit ,snm ghjrehjh> d ghjbpdjlcndt rjnjhjuj yf[jlbncz eujkjdyjt ltkj.

Cjukfcyj cnfnmzv 27> 61 b 136 EGR Kfndbb jndjl 'nbv kbwfv vj;tn ,snm pfzdkty> tckb jyb zdkz/ncz% gjnthgtdibv> uhf;lfycrbv bcnwjv> uhf;lfycrbv jndtnxbrjv gj ltke> bvt/n hjlcndtyyst cdzpb c jlybv bp 'nb[ exfcnybrjd ghjwtccf bkb c j,dbyztvsv> f nfr;t ghb yfkbxbb j,cnjzntkmcnd> dspsdf/ob[ cjvytybt d b[ ,tcghbcnhfcnyjcnb> ytljcnfnjxyj rjvgtntynys.

"rcgthne> gjvbvj njuj> jndjl vj;tn pfzdkznmcz gj njq ghbxyt> xnj jy yf[jlbkcz bkb yf[jlbncz d cke;t,yjq bkb byjq pfdbcbvjcnb jn rfrjuj-kb,j exfcnybrf ghjwtccf bkb e;t ghjbpdjlbk gj lfyyjve ltke htdbpb/> vfnthbfks rjnjhjq gjcke;bkb jcyjdfybtv r djp,e;ltyb/ eujkjdyjuj ltkf.

Djpvj;yjcnm j,;fkjdfybz htitybq b ltqcndbq ghjrehjhf bvttn df;yjt pyfxtybt rfr lkz j[hfys bynthtcjd ujcelfhcndf> nfr b lkz j[hfys ghfd kbw> d xfcnyjcnb> j,dbyztvjuj.

D jnkbxbb jn jndjlf ;fkj,s> c rtv kexit ,snm yf ltqcndbz ghjrehjhf> yt cjlth;fn d ct,t [jlfnfqcnd j, ecnhfytybb ghjrehjhf jn ltkf b ghtcktle/n
,jktt eprbt wtkb> f bvtyyj% djccnfyjdktybt yfheityys[> gj vytyb/ pfzdbntkz> jnltkmys[ tuj ghfd bkb ecnhfytybt ecnfyjdktyys[ ltqcndbzvb ghjrehjhf juhfybxtybq.

:fkj,s yf ltqcndbz ghjrehjhf vjuen ghbyjcbnmcz d ntxtybt dctuj gthbjlf hfccktljdfybz. Jyb vju

Источник: http://bestreferat.net/2011/03/22/Processual_nye_garantii_prav_obvinyaemogo_na_stadii_dosudebnogo_rassledovaniya.html