ms-dynamics.ru

Recept bezdrojjevogo testa dlya pirojkov na moloke

Prilikom poslednjeg testiranja godine od ukupno 18 pacijenata samo su kod jednog nađena anti-HCV antitela de novo (5,55%).
Među pozitivnim pacijentima bilo je i onih koji su dijalizirani i transfundovani pre marta godine, tj. pre uvođenja redovnog testiranja dobrovoljnih davalaca krvi (DDK) na prisustvo anti-HCV antitela.
U zavisnosti od rezultata recept bezdrojjevogo testa dlya pirojkov na moloke naših pacijenata, pravljen je raspored hemodijalize i preduzimane druge mere.

Analizom dobijenih rezultata vidi se da je došlo do smanjenja broja seropozitivnih pacijenata, što je prikazano u Tabeli 1.

Diskusija

Hepatitis C virus identifikovan je godine kao infektivni agens koji je u % slučajeva uzročnik posttransfuzijskog NANBH (1,2,3,4).
Danas je poznato da HCV pripada RNK virusima, familiji Flaviviridae (1,2,3,5,6).

recept bezdrojjevogo testa dlya pirojkov na moloke

Inaktiviše ga: 60 0C za 10 minuta, 0C za 2 minute, formaldehid, beta-propiolakton i UV-zraci.
Najčešći put prenošenja infekcije je parenteralni, putem krvi. Zato su grupe u povećanom riziku za dobijanje HCV: hemofiličari, recept bezdrojjevogo testa dlya pirojkov na moloke osobe, pacijenti na hroničnoj hemodijalizi, uživaoci intravenskih droga, primaoci tkiva i organa i zdravstveni radnici. Osim krvnim putem, virus se prenosi i seksualno, perinatalno i bliskim kontaktom sa obolelim.

Kod 43% bolesnika put prenošenja je nedefinisan (3,4,7).
HCV može da dovede do hepatitisa sa svega 20% ozdravljenja. Kod % obolelih razvija se hronični hepatitis uz stalnu viremiju. U toku 5 godina kod 20% bolesnika sa hroničnim hepatitisom nastaje ciroza jetre, koja u izvesnom procentu prelazi u hepatocelularni karcinom.

Nije isključena mogućnost povezivanja prisutnosti HCV sa pojavom krioglobulinemije i autoimunog procesa (8,9).
Redovne kontrole na prisustvo anti-HCV antitela neophodne su kod dijalizanata jer je poznato da je većina pacijenata, kao i naši, sa hroničnim hepatitisom C bez simptoma (3).
Poznate su tri generacije ELISA testova recept bezdrojjevogo testa dlya pirojkov na moloke otkrivanje anti-HCV antitela. Prva generacija ELISA testova uvedena je godine (3,10).

Godine uvedena je druga generacija testova, kojom su povećani osetljivost i specifičnost. Treća generacija, korišćena i u našem ispitivanju, primenjuje se u Evropi od godine, kojom je smanjen period serokonverzije u odnosu na drugu generaciju i iznosi 69,8 dana (5). Prema deklaraciji proizvođača osetljivost ovih testova se kreće od 98,3% do % a specifičnost od 99,2% do %.

Osetljivost preliminarnog testa definisana je recept bezdrojjevogo testa dlya pirojkov na moloke pozitivnih ELISA rezultata dobijenih testiranjem populacije stvarno pozitivnih osoba. Specifičnost je svojstvo testa da neinficirane osobe označi kao negativne (3).
Testovi kojima se potvrđuju reaktivni rezultati i otkrivaju lažno reaktivni rezultati dobijeni ELISA testovima su RIBA (rekombinantni imunoblot test), a jedini pouzdani dijagnostički marker infekcije je testiranje na prisustvo HCV RNK metodom PCR (lančana reakcija polimeraze) (3,10,11).
Do sada objavljeni radovi su pokazali prisutnost anti-HCV antitela kod različitih populacionih grupa.

Obimne grupe čine DDK, kod kojih prevalenca iznosi 0,%. Kod nas prevalenca anti-HCV u populaciji DDK iznosi 0,3% (12). Podaci iz literature o prevalenci anti-HCV antitela kod pacijenata na hroničnoj dijalizi kreću se od 34,8% u Španiji (13), 40,4% u Kini (14) do % u Centru za hemodijalizu VMA (15).
U našoj zemlji je krajem i početkom godine počelo rutinsko testiranje svih jedinica krvi na prisustvo anti-HCV antitela (16).

U negotinskoj transfuziološkoj službi testiranje je počelo 1. marta l godine, tako da su svi transfundovani pacijenti pre ovog datuma primali netestiranu krv.
Pacijenti na programu hronične hemodijalize su u povećanom riziku za dobijanje HCV infekcije, zbog politransfuzija i izloženosti čestim invazivnim medicinskim procedurama.
Vakcina za zaštitu protiv infekcije HCV do sada još nije moguća i zahteva neko vreme da bi se proizvela.

Pasivna zaštita, odnosno primena specifičnih imunoglobulina sa visokim titrom je takođe u ovom trenutku nemoguća. Zbog toga, sprečavanje prenošenja infekcije se može postići samo sprečavanjem izloženosti virusu (3).
Potrebno je permanentno raditi na unapređenju opštih i medicinskih mera koje mogu doprineti prevenciji ili svođenju na najmanji mogući broj infektivnih komplikacija kako transfuzije krvi tako i procedure hemodijalize.

Zaključak

Naši rezultati testiranja pacijenata na hemodijalizi potvrđuju da se sprovode sve mere prevencije, koje recept bezdrojjevogo testa dlya pirojkov na moloke transfuziološkoj službi

 • Pažljiv odabir davalaca ( tj.

  isključenje pripadnika ''rizičnih grupa'')

 • Odgovarajuće laboratorijsko testiranje svake uzete jedinice krvi na anti-HCV i terapijska primena samo anti-HCV negativnih jedinica krvi
 • Testiranje pacijenata na početku programa sa redovnim kontrolama na 6 meseci
 • Strogo poštovanje indikacija za transfuziju krvi i komponenti krvi
 • U Centru za hemodijalizu
 • Edukacija medicinskog osoblja
 • Opšte higijenske mere
 • Dijaliza seropozitivnih pacijenata na posebnom aparatu
 • Primena raspoloživih alternativa za alogenu recept bezdrojjevogo testa dlya pirojkov na moloke (eritropoetin)
 • Sve ove mere dovele su do smanjenja procenta seropozitivnih pacijenata na hemodijalizi.

  Na ovaj način Služba za transfuziju krvi i Centar za hemodijalizu su aktivno uključeni u preventivni rad na suzbijanju širenja HCV infekcije.

  Literatura

  1. 1.

   Mollison PL, Engelfriet CP, Contreas M: Blood transfusion in clinical medicine, 9th ed. Oxford, Blacwell Scientic Publications, p

  2. Walker RH, Branch DR, Dzik ms-dynamics.rus. Technical manual, 11th ed. Bethesda, American Association of Blood Banks,
  3. Vasiljević N, Anđelić M, Đurić D: Transfuzijski transmisivne bolesti. U: Gligorović V, Balint B: Klinička transfuziologija, 1. izdanje, Beograd, Zavod recept bezdrojjevogo testa dlya pirojkov na moloke udžbenike i nastavna sredstva,
  4. Rubin E, Faber LJ: Pathology,second ed.

   Philadelphia: J.B. Lippincott company,

  5. Menitove EJ: Transfusion-transmitted infections: update. Semin Hematol ;
  6. Brown D, Dusheiko G. Diagnosis. In: Zuckerman AJ, Thomas HD, editors. Viral hepatitis scientific basis and clinical management.

   recept bezdrojjevogo testa dlya pirojkov na moloke

   Churchill Livingstone; p

  7. Houghton M, Selbi M, Weiner A, Choo QL. Hepatitis C virus: structure, protein products and processing of the polyprotein. Curr Stud Hematol Blood Transf ;
  8. Alter HJ, Purcell RH: Detection of antibody to hepatitis acute and chronic Non A Non B hepatitis. N Engl J Med ;
  9. Thomas HC, BoothJ, Brown J.

   Pathophysiology and tretment of hepatitis C. In: Proceedings of the Basel reaserch forum International Switzerland, Roche,

  10. Garson JA, Clewley JP.

   Hepatitis C viremia in United Kingdom blood donors. Vox Sang ;

  11. Dow BC, Munro H, Buchanan I, Follet EAC, Davidson F, Yap PL, Simmonds P. Third-generation recombinant immunoblot assay; comparison of reactivities according to hepatitis C virus genotipe. Transfision ;
  12. Gligorović V, Đurić D, Đokić M. Report of the Serbian National blood transfusion Institute on criteria recept bezdrojjevogo testa dlya pirojkov na moloke detection and prevention of transfusion-transmitted viral infections.

   p. recept bezdrojjevogo testa dlya pirojkov na moloke Multicentre Study Group: Prevalence of hepatitis C virus in dialysis patients in Spain. Nephrology Dialysis Transplantation, ; 10(6):

  13. Ng YY, Lee SD, Wu SW, Zang WC, Chiang SS, Huang TP: Antibodies to hepatitis C virus in uremic patients on continuous ambulatory peritoneal dialysis. J. Med. Viral;35(4)
  14. Paraskijević Taseski J, Radović M, Čavor Lj, Popov P, Vasiljević N: Transfuzijski aspekti virusnog hepatitisa tipa C, Bilten Hematol Transf ;
  15. Anđelić M, Pantelić M.

   Zbirka propisa o službi za transfuziju krvi. Beograd: Zavod za transfuziju krvi Srbije

  Adresa autora:
  Dr Biljana Paraskijević
  Služba za transfuziju krvi
  Zdravstveni Centar Negotin
  Negotin
  e-mail: [email protected]

  Rad je primljen:
  Rad je prihvaćen:

  Источник: ms-dynamics.ru