ms-dynamics.ru

Вязание шапки с ушками схемы

вязание шапки с ушками схемы

 4 ряд: все лицевые

5 ряд: 5 лиц, 2 вм с Н/вл, 1 лиц, 
2 вм с Н/впр, 10 лиц, 2 вм с Н/вл, 1 лиц,
2 вм с Н/впр, 10 лиц, 2 вм с Н/вл, 1 лиц,
2 вм с Н/впр, 10 лиц, 2 вм с Н/вл, 1 лиц,
2 вм с Н/вп, 5 лиц

7 ряд: 4 лиц, 2 вм с Н/вл, 1 лиц, 
2 вм с Н/впр, 8 лиц, 2 вм с Н/вл, 1 лиц,
2 вм с Н/впр, 8 лиц, 2 вм с Н/вл, 1 лиц,
2 вм с Н/впр, 8 лиц, вязание шапки с ушками схемы вм с

Н/вл, 1 лиц,
2 вм с Н/вп, 4 лиц

9 ряд: 3 лиц, 2 вм с Н/вл, 1 лиц, 
2 вм с Н/впр, 6 лиц, 2 вм с Н/вл, 1 лиц,
2 вм с Н/впр, 6 лиц, 2 вм с Н/вл, 1 лиц,
2 вм с Н/впр, 6 лиц, 2 вм с Н/вл, 1 лиц,
2 вм с Н/вп, 3 лиц

11 ряд: 2 лиц, 2 вм с Н/вл, 1 лиц, 
2 вм с Н/впр, 4 лиц, 2 вм с Н/вл, 1 лиц,
2 вм с Н/впр, 4 лиц, 2 вм с Н/вл, 1 лиц,
2 вм с Н/впр, 4 лиц, 2 вм с Н/вл, 1 лиц,
2 вм с Н/вп, 2 лиц

13 ряд: 1 лиц, 2 вм с Н/вл, 1 лиц, 
2 вм с Н/впр, 2 лиц, 2 вм с Н/вл, 1 лиц,
2 вм с Н/впр, 2 лиц, 2 вм с Н/вл, 1 лиц,
2 вм с Н/впр, 2 лиц, 2 вм с Н/вл, 1 лиц,
2 вм с Вязание шапки с ушками схемы, 1 лиц

15 ряд: 2 вм с Н/вл, 1 лиц, 
2 вм с Н/впр, 2 вм с Н/вл, 1 лиц,
2 вм с Н/впр, 2 вм с Н/вл, 1 лиц,
2 вязание шапки с ушками схемы с Н/впр, 2 вм с Н/вл, 1 вязание шапки с ушками схемы вм с Н/вп,

Оставшиеся 12 петелек стягивает ниточкой.
Шапочка готова.Общая высота шапочки у меня получилась 24 см.

Источник: http://modnoevyazanie.ru.com/vyazanie-spicami-dlya-zhenshchin/kotoshapki-shapochki-s-ushkami-svyazannye-spicami/